Zadovážte si vonkajšiu roletu
a dajte zbohom horúčave
vyhľadávanie
Dnes je 22.8.

Hydrofobizačný prostriedok LUKOFOB pre hydroizolačnú injektáž muriva

Zverejnené: 6. 2. 2019

Veľkým problémom, hlavne starších domov, je zavlhnuté murivo spôsobené vlhkosťou zo zeme. Jednou z metód dodatočnej hydroizolácie muriva, ktorá je technicky jednoduchá, dá sa vykonať svojpomocne bez potreby špeciálneho vybavenia, je beztlaková chemická injektáž.

Schéma kvapalnej injektáže Lukofobom 39

Z radu LUKOFOB® sú na výber hneď dva rôzne typy silikónových injektážnych prípravkov, roztok hydrofobizačného (vodoodpudivého) prípravku LUKOFOB® 39 alebo injektážny hydrofobizačný krém LUKOFOB® IK 80. Obidva prípravky sú na vodnej báze bez organických rozpúšťadiel, bez zápachu, inertné voči materiálu muriva.

Injektujú sa do vodorovnej línie rovnako vzdialených predvŕtaných otvorov, z ktorých postupne prenikajú do muriva. Okolo vrtov sa vytvoria kruhové clony presiaknutého prípravku, ktorých prepojením vzniká celistvá vodoodpudivá bariéra. V ďalšej fázy dochádza k vysychaniu vodnej báze prípravku a naviazaniu účinnej zložky na hmotu muriva. Vzhľadom k malej veľkosti častíc obidvoch prípravkov nedochádza k zúženiu ani zatesneniu pórov muriva, iba k hydrofobizácií stien kapilárneho systému injektovanej časti muriva. Vzniknutá silikónová clona svojim vodoodpudivým efektom preruší kapilárny transport vzlínajúcej vlhkosti a muriva nad injektážou postupne vysychá.

Prieskum muriva a jeho príprava na injektáž

Injektáž prípravkami LUKOFOB® je účinná iba proti vzlínajúcej vlhkosti, nie napríklad proti zatekajúcej vode z odkvapu, netesných rúrok a trhlín alebo tlakovej vode. Tieto poruchy je potrebné vopred odstrániť vhodným stavebným opatrením. Z múra na obidvoch stranách sa odstráni omietka a to až cca 80 cm nad premáčaný povrch. Škáry sa preškrabnú, pretože ich póry sú spravidla zaplnené soľami, ktoré by znovu zapríčinili nárast vlhkosti absorpciou z okolia aj pri fungujúcej chemickej injektáži.

Do hrúbky muriva 70 cm je možné vrty vykonávať iba jednostranne, pri väčších hrúbkach je potrebné vŕtať obojstranne s dĺžkou vrtu do polovice hrúbky muriva. Injektážne vrty sa teda zvyčajne umiestňujú z vonkajšej strany v soklovej časti stavby nad terénom, injektáž obvodového muriva z vnútornej strany alebo injektáž murovaných priečok sa aplikuje čo najbližšie k podlahe. Z vyvŕtaných otvorov sa odstráni prach, prípadne sa nechajú dovysychať. Injektáž muriva sa odporúča vykonávať v letnom období, kedy je zabezpečené rýchlejšie vysychanie. Vŕtanie otvorov do múrov je zásah do statiky stavieb, v prípade pochybností je potrebné tento postup konzultovať s príslušným odborníkom.

Obr. 1 – Schéma kvapalnej injektáže Lukofobom 39
1. vrty v priemere 25 – 30 mm, sklon 20 – 30 °
2. utesnenie hadičky v ústí vrtu
3. hydroizolačná clona v murive
4. nádobka na infúzny prostriedok 
5. plošná izolácia
Obr. 1 – Schéma kvapalnej injektáže Lukofobom 39 1. vrty v priemere 25 – 30 mm, sklon 20 – 30 ° 2. utesnenie hadičky v ústí vrtu 3. hydroizolačná clona v murive 4. nádobka na infúzny prostriedok 5. plošná izolácia

Kvapalná injektáž Lukofobom 39

Tento klasický spôsob injektáže kvapalným metylsilanolátom je vhodný pre väčšinu typov muriva (tehlové, kamenné, zmiešané), okrem opukového, z hlinených tehál a mált alebo z dierkovaných tehál. Dostatočné množstvo vodného nosiča a malá veľkosť účinnej zložky bezpečne zabezpečí prienik do hĺbky aj menej nasiakavého materiálu.

Na injektáž je potrebné vŕtať otvory v určitom sklone, aby prípravok nevytekal, ideálne pod uhlom 20° – 45° a priechodom aspoň jednou ložnou škárou. Priemer vrtáku a následne vrtu sa volí v rozmedzí 25 – 30 mm. Stredová vzdialenosť jednotlivých vrtov sa odporúča maximálne 150 mm a hĺbka otvorov cca 5 – 7 cm od náprotivnej strany múra. Pokiaľ sú objavené dutiny v murive, kadiaľ by injektážny prípravok mohol nekontrolovane odtekať, je potrebné ich vyplnenie riedkou cementovou maltou.

Spotreba je veľmi rozdielna v závislosti na kvalite materiálu, malty a vlhkosti muriva. V praxi sa toto množstvo uvádza na pôdorysnú plochu a predstavuje 10 až 20 l na 1 m2. Na jednej stene by mala byť spotreba roztoku približne rovnaká. Ak je v niektorom mieste spotreba vyššia, môže to byť spôsobené otvorom v murive, ktorým roztok mizne. Po aplikácií sa otvory ihneď neuzatvárajú. Na urýchlenie procesu vysychania sa bez povrchovej úpravy ponechá aj injektované murivo. Až neskôr sa otvory utesnia cementovou maltou a murivo sa finálne upraví vhodnou sanačnou omietkou.

Krémová injektáž Lukofobom IK 80

Krémová konzistencia prípravku umožňuje jednoduchší spôsob vŕtania a to vodorovne v škáre muriva. Zvyčajne sa teda používa pre tehlové murivo alebo murivo z pórezneho kameňa so sacou spojovacou maltou v pozdĺžne prebiehajúcej škáre. Je možné použiť aj pre murivo s dutinou alebo plnené štrkom, nehrozí totiž nekontrolovaný únik kvapaliny. Vzhľadom k vysokej koncentrácií účinného silánu a minimálnemu množstvu vodného nosiča, je možné injektovať aj murivo z hlinených tehál a mált či opuky. Priemer vrtu stačí v rozmedzí 12 – 16 mm. Odporúča sa dodržiavať stredovú vzdialenosť jednotlivých vrtov 120 mm a prípadne ju aj skrátiť na 100 mm pri kamennom alebo zmiešanom murive. Vyvŕtané otvory sú o cca 2 – 5 cm kratšie než hrúbka múra.

Vlastná injekáž je ľahko technicky aj rýchlo zvládnuteľná. Prípravok sa nijako neupravuje. Menšie balenie v kartuši sa vloží do ručnej vytláčacej pištole pre stavebné tmely a lepidlá, na zrezanú špičku kartuše sa nasadí plastová rúrka s minimálnou dĺžkou zodpovedajúcou hĺbke vrtu a priemerom o niečo menším než je vyvŕtaný otvor v murive. Vrt sa jednorázovo plní postupným vysúvaním rúrky smerom von z otvoru. Dôkladné vyplnenie injektážneho otvoru, v celom jeho priereze a dĺžke, je predpokladom vysokej účinnosti vykonanej injektáže. Je možné využiť aj bežný nízkotlakový záhradný postrekovač s predĺženou aplikačnou trubicou, do ktorého zásobnej fľaše sa krém jednoducho naplní z väčšieho predajného balenia.

Spotreba je jasne definovaná objemom a počtom injektážnych vrtov. Čím väčší priemer vrtu a hrúbky muriva, tj. hĺbky vrtu a kratšej vzdialenosti medzi otvormi, tým je spotreba vyššia. Priemerne sa udáva do 1,6 l na 1 m2.

Po aplikácií sa otvory ihneď povrchovo uzatvoria. Murivo sa na urýchlenie procesu vysychania ponechá čo najdlhšie bez povrchovej úpravy, ktorá sa neskôr zrealizuje sanačnou omietkou.

Obr. 2 – Schéma krémovej injektáže Lukofobom IK 80
1. vodorovné vrty v priemere 12 – 16 mm
2. hydroizolačná clona v murive
3. plošná izolácia
Obr. 2 – Schéma krémovej injektáže Lukofobom IK 80 1. vodorovné vrty v priemere 12 – 16 mm 2. hydroizolačná clona v murive 3. plošná izolácia

Voľba

Komfortné a rýchle prevedenie, či už po stránke možnosti vodorovných vrtov v škárach bez rizika vytekania, tak samotná jednoduchá beztlaková aplikácia bežne dostupným vybavením, hovorí za krémový injektážny prípravok. K ďalším výhodám systému patrí aplikácia bez predchádzajúceho riedenia, miešania či nej úpravy, minimálne straty v prípadných dutinách a trhlinách. Vysoký obsah účinnej látky a nízky obsah neaktívneho vodného nosiča potom nespôsobuje ďalšie výrazné zvlhčenie už aj tak mokrých stien.

Finančne menej náročná, ale rovnako pomerne jednoducho technicky vykonateľná, je aplikácia kvapalného injektážneho prípravku. Nezastupiteľná je napríklad v menej nasiakavých materiáloch, prípadne bez priebežných maltových škár, kde dostatočné množstvo vodného nosiča a malá veľkosť účinnej zložky bezpečne zabezpečí prienik do požadovanej hĺbky. Prípravok aj jeho nariedený roztok je možné dlhodobo skladovať bez straty účinnosti a rozvrhnúť si tak vykonanie prác aj na niekoľko rokov. Rozhodnutie je celkom individuálne, v závislosti na konkrétnych faktoroch v mieste a čase aplikácie aj prístupe realizátora, okrem prípadov, kedy by bol vybraný spôsob neúčinný alebo nerealizovateľný.

Účinnosť systému

Vykonanie chemickej injektáže nespôsobí okamžité vysušenie muriva. Zamedzí prenikaniu ďalšej vzlínajúcej vlhkosti do muriva, ale samotný proces vysychania nad vykonanou vodoodpudivou clonou je proces pomalý a býva viditeľný najskôr po 6 mesiacoch. Úplné vyrovnanie vlhkosti v murive trvá ešte dlhšie.

Podrobné informácie o výrobkoch LUKOFOB®, prípadne celom výrobnom sortimente nájdete na www.lucebni.cz alebo Vám ich radi poskytnú pracovníci Obchodno-technickej služby na tel. číslach 321 741 351–2 alebo na e-mailovej adrese ots@lucebni.cz.

Kontakty:
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
Tel.: +420 321 741 351-2
E-mail: ots@lucebni.cz
www.lucebni.cz

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá v novostavbách

Tepelné čerpadlá v novostavbách

Zverejnené 21.8. Výber vykurovacieho systému patrí v prípade výstavby nového domu medzi priority. V ideálnom prípade je o ňom rozhodnuté už pred vznikom architektonickej štúdie stavby, čo nielenže výrazne zjednoduší stavebné postupy, ale predovšetkým náklady na… ísť na článok

Krásny priestor medzi strechami

Krásny priestor medzi strechami

Zverejnené 20.8. Pod strechami sa kedysi nežilo, priestory povaly boli voľné. V súčasnosti tu bývame aj pracujeme – a hodnotne presvetliť, otvoriť priestor starého podkrovia v pamiatkovo chránených zónach je ťažkých orieškom, má to svoje pevné pravidlá. ísť na článok

Automatické záložné zdroje. Ako správne vybrať?

Automatické záložné zdroje. Ako správne vybrať?

Zverejnené 19.8. Bez automatických záložných zdrojov (ATS) sa nezaobídu úrady, výrobné podniky, väčšie firmy, serverovne, dátové centrá, ale ani inteligentné rodinné domy. V prípade výpadku elektrickej energie musí kvalitný generátor automaticky naskočiť, aby došlo… ísť na článok

reklama
trackimg