VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 22.1.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom – výsledky súťaže

Zverejnené: 17. 10. 2020

Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo v júli urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. S návrhom areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska, spolu s verejným parkom sa najlepšie vysporiadal košický ateliér 3linea.

Súťaže sa zúčastnilo osem autorských kolektívov.

Porota pracovala v zložení:

Riadni členovia:

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda poroty AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Ján Krchnavý AA SKA (závislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Mária Serdahelyová AA SKA (závislá na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Akad. arch. Dušan Voštenák AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. Rastislav Petkanič (závislý na vyhlasovateľovi)

Náhradný člen:

Ing. Jozef Trstenský (závislý na vyhlasovateľovi)

Hodnotiaca komisia rozhodla o udelení cien a odmien nasledovne:

1. cena – súťažný návrh A (15 000,- € )

Autorský kolektív: ateliér ateliér 3linea / Ing. arch. Anton Reitzner, Ing. arch. Peter Stano, Ing. arch. Ondrej Vecan, Ing. Miroslav Naď

Komentár poroty:

Víťazný návrh charakterizuje silný koncept jednoznačne čitateľný vo vznikajúcej urbanistickej štruktúre tejto časti mesta. Návrh najlepšie naplnil urbanistické, architektonické a krajinárske požiadavky vyplývajúce zo zadania v súťažných podmienkach vrátane väzieb na širšie okolie, ako aj požiadavky vyhlasovateľa na funkčno-priestorové a prevádzkové riešenie a efektivitu prevádzky. Umiestnenie stavieb, členenie areálu do funkčných zón a nadväzujúce dopravné riešenie je logické, prehľadné umožňujúce vzájomné prepojenie, interakciu, ako aj autonómnosť prevádzky jednotlivých funkčných celkov plavárne s kúpaliskom a verejného parku s vybavenosťou. Umne je riešené križovanie hlavného severo-južného pešieho ťahu a obslužnej komunikácie cez upokojenú dopravnú plochu plochu. Kumulovanie zástavby do minimálneho počtu stavieb v primeranej mierke umožňuje dosiahnuť priestorovú a ekonomickú efektívnosť požadovanú vyhlasovateľom a ponecháva maximum prírodného a krajinársky upraveného prostredia v rámci revitalizácie riešeného areálu. Architektonické riešenie budov je striedme, tvaroslovné vyjadrovacie prostriedky sú volené v súlade s funkčnou náplňou budov tak, aby si dlhodobo udržali nadčasový charakter. Kapacity a vybavenie vnútorných aj vonkajších bazénov sú navrhnuté optimálne, v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa. Silnou stránkou návrhu sú jeho environmentálne parametre, ako v krajinárskej koncepcii, tak i z hľadiska vodozádržných opatrení, využívaní alternatívnych zdrojov energie, energetickej úspornosti vrátane systému tienenia bazénovej haly na línii vonkajšej ochodze a i. Návrh je realizovateľný ako celok, ako aj po etapách s čiastočnou prevádzkou.

Porota odporúča zvážiť možnosť umiestnenia výcvikového bazéna tak, aby ho bolo možné využívať prípadne aj v samostatnom režime a tiež väčšiu svetlú výšku bazénovej haly plavárne. Súťažné panely:

Vizualizácie:

2. cena (znížená) – súťažný návrh D (7 500,- € )

Autorský kolektív: Ing. arch. Marek Jablonský Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Z komentára poroty:

Architektonické stvárnenie a čitateľnosť funkcie sú v tomto návrhu na prvý pohľad zrejmé a funkcia areálu sa jednoznačne prezentuje do okolia. Koncept charakterizujú bazény a atrakcie letného kúpaliska na veľkej terase s dominantnou vežou s tobogánmi.

Návrh predstavuje vhodné urbanistické riešenie a zónovanie funkcií. Parkovanie v línii od Bzinskej ulice, prepojenie plôch kúpaliska smerom na juh na pobytovú zeleň a zeleň parku, objekt plavárne medzi kúpaliskami a obytnou zónou.

3. cena – súťažný návrh G (6 000,- €)

Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Čičala, Ing arch. Michal Matika, Ing. arch. Lívia Orišková

Z komentára poroty:

Návrh predstavuje kvalitnú súčasnú architektúra. Sympatické je miestami až „hotelové“ merítko, môže reflektovať práve na prostredie športovo rekreačnej vybavenosti pre menšie okresné mesto. Architektonický koncept rozdelenia objektov na pavilóny prináša kvalitné priestorové riešenia. V návrhu je optimálne zvolená funkčná náplň bazénov, wellness, a samotné riešenie areálu je prevádzkovo dobre riešené.

Urbanistické riešene v kontexte okolitej zástavby a orientácia letnej plavárne smerom na západ k obytnej zóne sa nejavia v tomto návrhu ako ideálne.

Všetky súťažné návrhy sú zverejnené na stránkach archinfo.sk

Zdroje:

www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/mestska-plavaren-a-letne-kupalisko-v-novom-meste-nad-vahom-vysledky-sutaze.html
www.nove-mesto.sk/mestska-plavare-a-letne-kupalisko-urbanisticko-architektonicku-sutaz

Autor: Tlačová správa
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené 20.1. V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená… ísť na článok

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Zverejnené 21.1. Reflexné či termoreflexné izolácie sa začínajú v praxi stále viac uplatňovať. Ich základom, ako neúplne napovedá názov, je odrážanie tepelného žiarenia. Správny stavebný návrh by mal počítať s konvenčnou aj s reflexnou tepelnou izoláciou a podľa… ísť na článok

Modulárna výstavba administratívnych budov

Modulárna výstavba administratívnych budov

Zverejnené 19.1. Modulárne systémy už zďaleka nie sú určené len pre oblasť úžitkových stavieb, ale stali sa plnohodnotnou súčasťou staviteľstva a architektúry. Svoje o tom vie aj firma KOMA, ktorá už viac než dvadsaťosem rokov patrí k ich popredným českým výrobcom a… ísť na článok

reklama