VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 19.1.

Oprava a spevnenie nájazdovej rampy pre automobily

Zverejnené: 27. 12. 2019

Železobetónové konštrukcie majú projektovanú životnosť, ktorá je ovplyvňovaná veľkým množstvom okrajových podmienok akými sú napríklad okolité prostredie, miera zaťažovania, ale aj intenzita a rozsah údržby. Kombinácia týchto vplyvov určuje reálnu životnosť konštrukcie akou je aj nájazdová rampa, ktorá je predmetom tohto textu. Ak je degradácia konštrukcie včas zachytená, možno jej životnosť pomocou vhodne zvoleného sanačného zásahu predĺžiť. Dôležitým kritériom je potom statická únosnosť konštrukcie, respektíve jej ovplyvnenie v dôsledku celkového poškodenia konštrukcie.

Pohľad na spodnú časť rampy, ktorá bola spevnená uhlíkovým kompozitom

Nájazdová rampa pri objekte dealera automobilov značky BMW v Strašniciach v Prahe bola v minulosti využívaná na nájazd menších nákladných vozidiel. Rampa je umiestnená vo vnútrobloku objektu, v exteriéri a pôsobí na ňu celý rad negatívnych vplyvov. V minulosti dochádzalo aj k soleniu konštrukcií v rámci zimnej údržby. Na konštrukcii bol vykonaný stavebno-technický prieskum, ktorým boli stanovené jej existujúce parametre. Boli zistené obvyklé problémy s korodujúcou výstužou zapríčinené karbonatáciou cementového tmelu, najmä v krycej vrstve betónu nad výstužou. Korózia výstuže mohla byť spôsobená aj prítomnosťou chloridových iónov vnikajúcich do konštrukcie v dôsledku zimnej údržby s aplikáciou posypových solí.

Súčasne bol vykonaný prepočet únosnosti konštrukcie podľa existujúcich noriem a požiadaviek a bolo navrhnuté spevnenie konštrukcie pomocou oceľovej výstuže a pribetonávky aplikovanej torkrétom.

Konštrukcia nájazdovej rampy bola spevnená pomocou oceľovej výstuže a pribetonávky aplikovanej torkrétom
Konštrukcia nájazdovej rampy bola spevnená pomocou oceľovej výstuže a pribetonávky aplikovanej torkrétom

Sanácia železobetónových konštrukcií

Podľa vykonaného stavebno-technického prieskumu a terénnej obhliadky bol navrhnutý spôsob opravy, ktorú vykonala firma ABLOC s.r.o. Po očistení podkladu bola realizovaná sanácia, ktorá sa začala konzerváciou výstuže proti pôsobeniu chloridových iónov a to pomocou migrujúcich inhibítorov korózie ARMOGUARD N. Súčasne bola korodujúca a odhalená výstuž pasivovaná pomocou alkalickým náteru určeného pre ochranu výstuže DENSOCRETE 111. Lokálne opravy a obnovenie tvaru konštrukcie boli vykonané materiálmi z radu MONOCRETE, rovnako ako vyrovnanie podkladu v miestach aplikovaného spevnenia. Opravené boli konštrukcia stĺpov, dosky rampy aj parapetné múry (zábradlia) rampy.

Pôvodný stav. Na popisovanej rampe boli zistené problémy s korodujúcou výstužou, ktoré si vyžadovali sanáciu
Pôvodný stav. Na popisovanej rampe boli zistené problémy s korodujúcou výstužou, ktoré si vyžadovali sanáciu

Spevnenie konštrukcie

V priebehu stavebnej prípravy sa objavili logistické komplikácie, ktoré viedli k nahradeniu pôvodného, konzervatívneho spôsobu spevnenia a to pomocou uhlíkových tkanín (systém Betosan CRC). Samozrejme bolo potrebné vykonať aj statický prepočet a navrhnúť druh aplikovaných kompozitov tvorených uhlíkovými tkaninami a epoxidovou živicou.

Na vyrovnaný podklad boli následne lepené uhlíkové kompozitné tkaniny podľa vykonaného statického návrhu (Sagasta s.r.o.). Spevnenie bolo vykonané v závislosti od miery poškodenia a týkalo sa doplnenia či už ohybovej, tak šmykovej výstuže.

Šmykové spevnenie konštrukcie uhlíkovými kompozitnými
Šmykové spevnenie konštrukcie uhlíkovými kompozitnými

Hlavnou výhodou použitia kompozitných materiálov je ich nízka hmotnosť (minimálne priťaženie konštrukcie) a súčasne aj rýchlosť aplikácie (v porovnaní s realizáciou doplnkového armokoša a torkretu z cementových mált). Naopak je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že pri aplikácii kompozitného spevnenia dôjde k uzavretiu existujúcej konštrukcie voči prieniku vody aj vodnej pary. Preto nie je vhodné aplikovať tkaniny plošne, aby nebolo zvýšené riziko poškodenia konštrukcie v dôsledku cyklického pôsobenia mrazu.

Finálne zjednotenie povrchu konštrukcie náterom BETOSIL W zaistí optimálny vzhľad.

Na záver

Na popísanej realizácii sanačného zásahu je zrejmé, že je možné postup opravy prispôsobiť možnostiam v mieste stavby, časovému rozvrhu aj kapacitám tak, aby bolo dosiahnutý požadovaný výsledok. Dôležitá je vôľa všetkých zúčastnených a ich vzájomná spolupráca, ktorej cieľom je uspokojivý výsledok.

Autor: Ing. Zdeňek Vávra
Foto: Archív firmy Betosan
reklama

Nové

Strešné dvere a okná pre rodinné a bytové domy

Strešné dvere a okná pre rodinné a bytové domy

Zverejnené 14.1. Terasa na streche, strešné záhony, mestské včelárenie, relaxačné zóny medzi strechami. Slobodné využitie voľného priestoru medzi strechami má v dnešnej dobe mnoho zaujímavých podôb. ísť na článok

Modulárna výstavba administratívnych budov

Modulárna výstavba administratívnych budov

Zverejnené 19.1. Modulárne systémy už zďaleka nie sú určené len pre oblasť úžitkových stavieb, ale stali sa plnohodnotnou súčasťou staviteľstva a architektúry. Svoje o tom vie aj firma KOMA, ktorá už viac než dvadsaťosem rokov patrí k ich popredným českým výrobcom a… ísť na článok

Revitalizácia bratislavskej pamiatky: z bývalej pradiarne vznikli luxusné administratívne priestory

Revitalizácia bratislavskej pamiatky: z bývalej pradiarne vznikli luxusné administratívne priestory

Zverejnené 18.1. Slovenský projekt Pradiareň 1900 bol skolaudovaný. Dva objekty situované vo viac ako sto dvadsať rokov starom areáli - bývalá pradiareň a silocentrála - boli v posledných rokoch šikovne zrekonštruované. Národná kultúrna pamiatka sa v súčasnosti… ísť na článok

reklama