GROHE PHANTOM BLACK
vyhľadávanie
Dnes je 25.9.

Príspevok na fotovoltické zariadenie na výrobu elektrickej energie v podnikoch

Zverejnené: 3. 9. 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Zapojiť sa do nej môžu podniky zo všetkých regiónov okrem Bratislavského kraja, ktoré si rozdelia päť miliónov eur.

Zdroj: AlyoshinE, shutterstock

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásila 82. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Je zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Podporené budú zariadenia s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kW a menším ako 500 kW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy alebo bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Príspevok na výstavbu fotovoltického zariadania/elektrárne na výrobu elektrickej energie

Koľko: maximálne 500-tisíc eur pre podnik
Aká budova: na podnikanie
Na čo: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Kto: fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie
Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky. Projekt musí byť realizovaný na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach uvedených v žiadosti, avšak vždy na oprávnenom území.

Koľko peňazí môžete dostať

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 miliónov eur. Minimálna výška príspevku na projekt je 30-tisíc eur, maximálna výška nesmie presiahnuť 500-tisíc eur na jeden podnik a jeden investičný projekt.

Žiadateľ musí byť v tejto výzve finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Miera spolufinancovania pri mikropodnikoch a malých podnikoch je 20 %, pri stredných podnikoch 30 % a pri veľkých podnikoch 40 %.

Podmienky začatia a ukončenia projektu

Oprávnené budú len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023. Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné sfunkčnenie alebo uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky, a to najneskôr do 31. júla 2024. Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením žiadosti.

Začatím prác sa rozumie buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná. Podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako napríklad získanie povolení či vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladajú za začatie prác.

Ako žiadať

Výzva je otvorená od 11. augusta 2023 do 11. septembra 2023. Záujemcovia predkladajú formulár žiadosti vrátane všetkých príloh elektronicky, v prípade technických obmedzení (výkresy, stavebná a technická dokumentácia) v listinnej podobe v originálnom vyhotovení. Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.

Zdroj:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/82-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-opkzp-po4-sc411-2023-82/
https://www.asb.sk/zelena-obnova/dotacie-podnikatelske-objekty/eurofondy-prispevok-na-fotovolticke-zariadenie-na-vyrobu-elektrickej-energie-v-podnikoch

Autor: Tlačová správa SIEA
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama