PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1
vyhľadávanie
Dnes je 23.10.

Omietkové systémy Remmers na rôzne spôsoby použitia

Zverejnené: 12. 7. 2016

Omietkové súvrstvie je z technického hľadiska vrstvou, ktorá je vystavovaná poveternosti, prejavom vlhkosti a zasolenia muriva. V omietke sa odohrávajú degradačné procesy, akými sú napr. kryštalizácia solí, rozpúšťanie spojiva a zamrznutie vody na ľad, aby k týmto procesom nedochádzalo v murive samotnom.

Omietkový systém a súvrstvie volíme podľa použitia. Pre murivo zaťažené vzlínaním vlhkosti je potrebné zvoliť veľmi porézne súvrstvie, ktoré nebude brániť prestupu vodnej pary. Pre fasádu, namáhanú vetrom a prudkým dažďom, je potrebné zvoliť systém, ktorý vodu po daždi rýchlo vynesie k povrchu, aby sa tam odparila. Pre interiéry je výhodná omietka, ktorá vlhkosť „pufruje” – pojme prebytočnú a vypúšťa odparovaním vlhkosť do interiéru v časoch sucha. Firma Remmers sa snaží pokryť rôzne potreby, obzvlášť v špeciálnych prípadoch s extrémnymi požiadavkami.

Omietky pre vlhké murivo

Omietky vyrábané špeciálne na sanáciu povrchu zavlhčeného muriva sme si zvykli označovať ako „sanačné”. Tými sa myslia vnútorne hydrofóbne jadrové omietky, ktoré sú schopné prepustiť vďaka svojej veľkej pórovitosti vodnú paru, nie však kvapalnú vodu a rozpúšťané soli. Hydrofóbna jadrová sanačná omietka sa vyrába podľa smernice WTA 2-9. Tá stanoví triedu pevnosti (cituje EN 998-1, trieda CSII ), obsah pórov v čerstvej malte (min. 25 %) a hustotu (pod 1400 kg/m3), aj nasiakavosť. Táto vodoodpudivá omietková vrstva zostáva pri správne navrhnutej hrúbke (min. 15 mm) suchá a bez známok zasolenia aj keď murivo pod ňou je vlhké a zasolené. To je výhodné všade tam, kde z hygienických či estetických dôvodov nesmie povrch muriva vykazovať poškodenie a voľné častice. Jadrová sanačná omietka pre svoju hydrofobitu ale murivo nevysúša, resp. vysúšanie nijako neurýchľuje. Murivo bez omietky vysychá podľa literatúry rýchlejšie, než murivo vybavené jadrovou sanačnou omietkou. Čím hrubšia vrstva hydrofóbnej omietky je, tým pomalšie dochádza k vysychaniu: vzduch musí difundovať cez vrstvu omietky a to hneď dvakrát – raz ako suchý dovnútra, druhýkrát ako zvlhčený von. Pokiaľ je difúzia podporená prúdením vzduchu, napríklad vetrom okolo fasády, nemusí byť hydrofobita veľkou príťažou. Pri použití v interiéroch s minimálnym pohybom vzduchu však vysychanie bude značne pomalé. Najväčší problém nastane, keď prísun vlhkosti (zozadu alebo vzlínanie) prekročí možnú rýchlosť difúzie vlhkosti omietkou. Vtedy sa hydrofóbna sanačná omietka stane brzdou odparovania a spôsobí hromadenie vlhkosti v murive.

Sanačné omietky Remmers pre skladby na vlhké murivo:

 • Omietkový prednástrek VORSPRITZMÖRTEL – cca 5 mm.
 • Vyrovnávacia omietka GRUNDPUTZ – podľa potreby od 10 mm.
 • Jadrová sanačná omietka SANIERPUTZ ALTWEISS – min. 15 mm, optimálne 20 mm.
 • Prípadne sanačný štuk FEINPUTZ – cca 2 mm.

Pre nižšie zaťaženie vlhkosťami a nízke zaťaženie soľami ponúka Remmers druhý rad sanačnej skladby:

 • Omietkový prednástrek SANIERSPRITZ – cca 5 mm.
 • Vyrovnávacia omietka SANIERGRUND – podľa potreby od 10 mm.
 • Jadrová sanačná omietka SANIERTOP – min. 15 mm, optimálne 20 mm.
 • Sanačný štuk SANIERFEIN – cca 2–3 mm.

Hydrofilné omietky

Variantom pre povrchy, pri ktorých neprekážajú občas sa vyskytujúce vlhké škvrny alebo soľné výkvety na povrchu (bez toho, aby sa omietka rozpadala), sú omietky hydrofilné, teda kapilárne aktívne. Jedná sa o nasiakavé omietky figurujúce aj v sanačných omietkových systémoch ako tzv. porézne jadrové omietky. Tie sa využívajú v skladbe sanačných omietok ako vyrovnávacie vrstvy. Aj tie sú vyrábané a certifikované podľa smernice WTA 2-9: líšia sa hlavne porozitou (požiadavka nad 20 %) a musia vykazovať vyššiu pevnosť, než príslušná sanačná omietka (spravidla tiež v triede CSII ). Kapilárne aktívna omietka vynáša vlhkosť až k povrchu, preto sa na jej povrchu v prípade veľkého prísunu vlhkosti zozadu objavia mokré škvrny. Tie však v okamžiku, kedy enormný prísun vody zozadu zmierni, vyschnú. Pevnosť omietky musí byť zárukou, že sa povrch nebude rozpadať kryštalizáciou solí pri vysychaní. Výhodou teda je, pokiaľ má táto omietka vysoký obsah pórov (napríklad 50 až 60 %) a strednú pevnosť okolo 5 MPa. Odpar vlhkosti na povrchu je veľmi rýchly za predpokladu pohybu vzduchu a jeho nižšej vlhkosti. Kapilárne aktívne (hydrofilné) omietky fungujú ako vysúšacie: vysávajú vlhkosť z podkladu a umožňujú jej rýchly odpar na lícovej strane.

Vysúšacia omietková skladba Remmers pre vlhké murivo:

 • Omietkový prednástrek VORSPRITZMÖRTEL – cca 5 mm.
 • Vyrovnávacia omietka GRUNDPUTZ – podľa potreby 10–40 mm, optimálne 20–25 mm
 • Prípadne nasiakavý hydraulický štuk FEINPUTZ – cca 2 mm.

Pre nižšie zaťaženie vlhkosťou a nízke zaťaženie soľami je k dispozícii druhá skladba Remmers:

 • Omietkový prednástrek SANIERSPRITZ – cca 5 mm.
 • Vyrovnávacia omietka SANIERGRUND – podľa potreby od 10 mm, optimálne 20 mm.
 • Vápenný štuk s hydraulitom REINKALKSTUCK – cca 2–3 mm.

Na povrchovú úpravu mokrého tehlového muriva je dôležité, aby spojivo omietok odolávalo aj výkvetom z vlastného muriva – z tehlového črepu. V závislosti na zložení ílu tehliarskej hliny niektoré tehly a to nie práve zriedkavo, obsahujú vodorozpustné sírany, ako je síran sodný. Tento rozpustný minerál je nielen nebezpečný vysokým kryštalickým tlakom, ale aj reakciou s esenciálnou zložkou portlandského cementu: trikalciumaluminátom (C3A). Vznikajúcemu ettringitu, nazývanému „cementový mor”, neodolá vo vlhkom prostredí ani betón. Omietky na báze portlandského cementu teda vo vlhkom prostredí týmto výkvetom z tehál nemôžu odolať a v tomto prostredí celkom deštruujú. Na takto zaťažené murivo je jedinou možnosťou použitie spojiva bez trikalcium aluminátu – spojivo na báze hydraulického vápna alebo síranovzorného cementu.

Podľa zaťaženia síranmi sú k dispozícii omietky:

 • Stredné až vyššie zaťaženie síranmi:
 • Omietkový prednástrek VORSPRITZMÖRTEL.
 • Vyrovnávacia omietka GRUNDPUTZ.
 • Jadrová sanačná omietka SANIERPUTZ ALTWEISS.

Extrémne zaťaženie síranmi:

 • Vyrovnávacia omietka SALZSPEICHERPUTZ.
 • Jadrová sanačná omietka SANIERPUTZ UNIVERSAL HS.

Klasické omietky

Na bežnú prácu na nezasolenom a vlhkosťou málo zaťaženom murive nie je potrebná žiadna špeciálna omietka. Spravidla je potrebné, aby omietky mohli byť nanášané či už strojovo, tak ručne. Pri veľkých plochách to šetrí čas, pokiaľ sa nanášajú striekaním. Oproti tomu pri komplikovaných detailoch sa strojová aplikácia nevypláca. Rovnaká hmota teda má umožniť obidve aplikácie. Remmers ponúka klasické jadrové omietkové zmesi MS FASSADENPUTZ pre fasády a PUTZMÖRTEL pre interiérové aplikácie. Tieto jadrové hmoty sa často dopĺňajú na líci jemnou štukovou maltou bielej farby, čo je v prípade fasády optimálne FEINPUTZ, v interiéri REINKALKSTUCK.

Zvláštnou oblasťou sú omietky na pamiatkové stavby. Starostlivosť o pamiatky a obnovu historických stavieb vyžaduje omietky na báze vápna bez prímesi portlandského cementu. Omietky s obsahom jediného spojiva, vzdušného vápna, však vydržia len na suchom a nezasolenom podklade. Skladbou pre suchý podklad s nízkym zasolením je napríklad:

 • Omietkový prednástrek vápenný KALKSPRITZ.
 • Jadrová vápenná omietka KALKMÖRTEL (10–25 mm).
 • Štuková vápenná omietka KALKFEIN (2–3 mm).

Pokiaľ je omietka vystavená vlhkosti, napr. na fasáde, je potrebné, aby vápenná omietka obsahovala hydraulickú prímes. Imperatívom pamiatkovej starostlivosti je nulový obsah cementu. Na takéto použitie sa ponúkajú vápenné malty s prírodným pucolánom – mäkko páleným ílom, metakaolínitom. Spojivom zostáva vzdušné vápno (vápenný hydrát), avšak odolnosť vlhkosti a poveternosti je vďaka hydraulickej reakcií malty vyššia. Remmers ponúka na takéto prípady skladbu:

 • Omietkový prednástrek vápenný KALKSPRITZ.
 • Jadrová vápenná omietka REINKALKMÖRTEL (10–25 mm).
 • Štuková vápenná omietka REINKALKSTUCK (2–3 mm).

Románsky cement

Zvláštnou kapitolou sú stavby z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia, ktorých omietkové fasády s množstvom aplikovaných štukových ozdôb boli zhotovené s použitím tzv. Románskeho cementu. Spojivo nemá nič spoločné s románskou architektúrou, jedná sa o zaužívaný chybný preklad z nemčiny a angličtiny. „Roman” sa odvoláva na rímske stavby, v ktorých bolo podobné spojivo používané. Jedná sa o extrémne rýchle hydraulické vápno, po ktorého rýchlom zatuhnutí nasleduje veľmi pomalé vytvrdzovanie, ktoré vo vlhkom prostredí pravdepodobne nikdy nekončí. Pevnosť románskeho cementu (podľa pôvodných noriem v prepočte bola asi 4–6 MPa) je po sto stovke rokov až o jeden rad vyššia – v desiatkach MPa! Na opravy fasád, ktoré sú týmto spojivom vykonané, je preto potrebné použiť rovnaké spojivo. Remmers patrí k niekoľkým firmám, ktoré románsky cement zaradili do svojho portfólia. Výrobky na tejto báze sú napríklad:

 • FUGEN und ERGÄNZUNGSMÖRTEL RZ grob (hrubšia jadrová malta na škárovanie a opravy).
 • FUGEN und ERGÄNZUNGSMÖRTEL RZ fein (jemná malta na škárovanie a opravy).
 • FEINSPACHTEL RZ (jemná štuková omietka z románskeho cementu).

Malty z Románskeho cementu je možné kombinovať aj s pevnejšími poréznymi podkladovými maltami typu GRUNDPUTZ. Na jadro GRUNDPUTZ alebo KOMPRESSENPUTZ sa potom nanesie tenká vrstva cca 2–3 mm Románskeho cementu FEINSPACHTEL RZ, ktorý dá povrchu odolnosť poveternosti aj typický melírový odtieň románskeho cementu, ktorý nie je potrebné pretierať fasádnym náterom. Románsky cement odoláva aj stovky rokov poveternosti, teda oveľa dlhšie, než akýkoľvek iný fasádny náter.

Ako je už z vyššie uvedeného výpočtu zjavné, pre takmer každý prípad nájde staviteľ v ponuke spoločnosti Remmers vysoko hodnotnú omietkovú skladbu a to nielen jednu, ktorá je univerzálna, ale takú, ktorá je prispôsobená cenovo aj svojim výkonom požiadavkám podkladu a jej využitia. V obzvlášť komplikovaných prípadoch, napríklad pri sanácii muriva pod úrovňou terénu, zasolenia dusičnanmi a chloridmi, má firma Remmers k dispozícii niekoľko skladieb s izolačnými stierkami, injektážami muriva (utesňujúcimi, hydrofobizačnými) tak, aby výsledné dielo vykazovalo životnosť prevyšujúcu dĺžku najmenej jednej generácie. Referenčné stavby firmy, ktorá na trhu stavebných hmôt pôsobí sedemdesiat rokov, o tom presvedčia aj skeptikov.

Autor: Ing.Pavel Šťastný, CSc.
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Dom zničila explózia, nový z tehál HELUZ postavili za šesť mesiacov

Dom zničila explózia, nový z tehál HELUZ postavili za šesť mesiacov

Zverejnené 22.10. Manželský pár s troma dospelými deťmi chcel len upraviť svoj dom, ktorý začínal byť pre dvoch príliš veľký. Osud to však zariadil inak. Explózia v susedstve pôvodný objekt poškodila natoľko, že namiesto drobných úprav prišla na rad totálna… ísť na článok

Ako správne pripraviť záhradu na zimu

Ako správne pripraviť záhradu na zimu

Zverejnené 21.10. Celé leto ste trávili kosením a úpravou trávnika a tešili sa zo zelenej krásy? Jeseň je však za dverami a na chladné mesiace treba pripraviť aj záhradu. Máme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pripraviť trávnik na zimu tak, aby sa zazelenal s… ísť na článok

Vyberáme stavebný pozemok

Vyberáme stavebný pozemok

Zverejnené 19.10. Bývanie v dome s vlastnou záhradou si vzhľadom na udalosti posledných mesiacov získava stále nových priaznivcov. Súkromný vonkajší priestor totiž umožňuje tráviť voľný čas v zeleni aj počas karantény. Pre mnoho Čechov je však vidina takého vlastného… ísť na článok

reklama