HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

POROTHERM 36,5 Ti – tehla s perlitovou výplňou dutín

Zverejnené: 27. 10. 2008

Spoločnosť Wienerberger Tehliarsky priemysel, a. s. uviedla na trh v ČR tepelnoizolačné tehly určené do obvodových stien, ktorých dutiny sú vyplnené hydrofobizovaným expandovaným perlitom. Výrobok nesie označenie POROTHERM 36,5 Ti. Tepelná izolácia integrovaná priamo do nosného prvku, teda dutín tehiel, otvára nové perspektívy ako pre tehlové murivo, tak pre systém jednovrstvového murovania. Nová tehla so sebou prináša aj významné zjednodušenie pri spracovaní na stavbe.

S tepelnou vodivosťou 0,09 W/(mK) je POROTHERM 36,5 Ti zaradený vlastne medzi tepelnoizolačné materiály. Vo výstavbe tieto tehlové bloky pre hrúbku neomietnutého múru 365 mm plnohodnotne zastúpia dnes klasický typ POROTHERM 44 Si navrhnutý pre hrúbku 440 mm.


Obr. 1: Tehla POROTHERM 36,5 Ti s perlitovou výplňou dutín

Pozoruhodné riešenie

Prevratnosť riešenia spočíva v tom, že sa pomocou tepelnoizolačnej výplne dutín podarilo zásadne eliminovať prevažujúcu sálavú zložku prechodu tepla dutinami, ktorá sa uplatňuje spolu s vedením tepla vzduchom. Sálanie a vedenie tepla v dutine boli nahradené významne slabšou tepelnou vodivosťou perlitu.


Podľa [1] je pri 24 °C súčiniteľ tepelnej vodivosti expandovaného perlitu 0,04 až 0,06 W/(mK) v závislosti na objemovej hmotnosti. Pokiaľ výrobca použije perlit s najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti, z tab. 1 je zrejmé, že perlitom vyplnená dutina má lepšiu tepelnú izoláciu (až na technicky nerealizovateľný prípad dutín a stien s hrúbkou do 3 mm). Dutiny tehiel vyplnených expandovaným perlitom môžu byť ľubovoľne hrubé, čím sa ich technické navrhovanie zjednoduší.

U tehiel s prázdnymi dutinami je potrebné hľadať kompromis medzi protichodnými požiadavkami na tepelnú izoláciu (čo najtenšie dutiny aj steny medzi nimi) a únosnosť (čo najhrubšie steny). POROTHERM 36,5 Ti s vyplnenými dutinami a stenami väčšej hrúbky ponúka popri lepšej tepelnej izolácii aj významne lepšiu návrhovú pevnosť v tlaku 1,0 N/mm² pri pevnosti tehiel viac než 7 N/mm². Pre porovnanie – bloky POROTHERM Si majú návrhovú pevnosť muriva 0,65 MPa pri pevnosti tehiel 6 MPa.

Perlit je prírodný kremičitý materiál sklovitej (amorfnej) štruktúry, ktorý vznikol morskou vulkanickou činnosťou. Obsahuje od 2 do 6 % viazanej vody. Narozdiel od iných vulkanických skiel surový perlit pri rýchlom zohriatí na vhodnú teplotu v intervale mäknutia expanduje až na dvadsaťnásobok pôvodného objemu. Deje sa tak väčšinou pri teplotách nad 900 °C vďaka rozpínaniu teplom uvoľnenej vodnej pary obr. [1].

Menej vrstiev, viac úžitku

Nový koncept tehiel s integrovanou tepelnou izoláciou v dutinách ovplyvní rozhodovanie, z čoho a ako sa má vôbec stavať. „Chceme jednoduchý murovaný dom, zateplený dom alebo drevenú stavbu?," kladie si otázku nejedna rodina. Pretože je vždy potrebné splniť požiadavky na statiku, neobíde sa žiadna nosná obvodová stena bez pevného a tuhého hmotného materiálu. Tradičný materiál, tehla, dnes v podobe blokov POROTHERM 36,5 Ti ponúka hodnotu súčiniteľa prechodu tepla na úrovni 0,23 W/(m²K) ako jednoduchá, obojstranne omietnutá stena. U bežných spôsobov výstavby sa tejto hodnoty dosahuje len s dodatočnou vonkajšou izoláciou stien, napr.

 • stena z betónu 25 cm hrubá, λ = 1,0 W/(mK), musí mať dodatočnú tepelnú izoláciu hrúbky 15 cm,
 • stena z mäkkého rasteného dreva 25 cm, λ = 0,16 W/(mK), musí mať dodatočnú tepelnú izoláciu 10 cm,
 • stena z mäkkého rasteného dreva, λ = 0,16 W/(mK) by bez tepelnej izolácie mala hrúbku 65 cm!

Obr. 2: Založenie prvej vrstvy do starostlivo vyrovnaného maltového lôžka

Tehlové bloky POROTHERM 36,5 Ti nepotrebujú vďaka perlitovej výplni žiadnu dodatočnú izoláciu. To šetrí náklady, energiu a čas pri výstavbe. Murivo z nich si uchováva všetky tradičné hodnoty:

 • masívne, jednoduché,
 • osvedčené, s dlhou životnosťou,
 • vynikajúca schopnosť akumulácie tepla.

Vysoká tepelná ochrana

Bloky POROTHERM 36,5 Ti ponúkajú v súčte stavebno-fyzikálnych výhod obzvlášť inteligentné riešenie tepelnej izolácie orientovanej na budúcnosť. Spájajú výhody rôznych materiálov v jedinej tehle. Náročné, vrstvené stenové konštrukcie činia nadbytočnými.

Súčiniteľ prechodu tepla obvodovou stenou 0,23 W/(m²K) je o 40 % lepší, ako je požiadavka ČSN 73 0540-20,tedy UN,POŽ = 0,35 W/(m²K). Tehla POROTHERM 36,5 Ti je ideálna pre výstavbu domov s nízkou spotrebou energie.

Masívne, tepelne akumulujúce a zároveň vysoko-tepelnoizolačné steny zaisťujú najlepšiu priestorovú klímu, vysokú ochranu proti hluku a vynikajúcu protipožiarnu ochranu.


Obr. 3: Rýchle a jednoduché nanášanie malty pre tenké škáry maltovacím vozíkom

Ochrana pred vlhkosťou

Pre vyschnutie muriva je, okrem premenlivých vonkajších podmienok, určujúca vysoká kapilárna vodivosť a nízky difúzny odpor pre vodnú paru. Tehly POROTHERM 36,5 Ti spájajú obidve vlastnosti. Starajú sa tak o suché obvodové steny a tým tiež prispievajú k príjemnej priestorovej klíme.

Expandovaný perlit použitý pre výplň dutín tehiel POROTHERM 36,5 Ti je trvale hydrofobizovaný látkou, ktorá zároveň zaisťuje súdržnosť perlitovej výplne a jej adhéziu ku stenám. Perlit bez hydrofóbnej úpravy je nasiakavý a v prípade premrznutia nasiaknutej tvarovky hrozí jej poškodenie.


Obr. 4: Jednoduché a ľahké osadenie tehiel

Žiadne škodlivé látky v tehle

Tehly plnené perlitom prešli tiež skúškou v Inštitúte stavebnej biológie Rosenheimu, SRN na mnoho druhov škodlivých látok. Výsledkom bolo – podľa prísnych smerníc Inštitútu – že skúmaný tehlový materiál neobsahuje žiadne podozrivé látky. Takisto sa preverovala aj rádioaktivita, biologická znášanlivosť (test Ames), riziko vzniku rakoviny a ďalej prítomnosť kovov vrátane ťažkých, rozpúšťadiel a vonných látok, biocidov, polychlórovaných bifenylov, DDT, zmäkčovadiel a formaldehydu.

Záverom je, že POROTHERM 36,5 Ti je produkt umožňujúci zdravé bývanie a zároveň spĺňajúci požiadavky na ochranu životného prostredia.  Obr. 5: Napojenie rohu. Na perá prvej tehly napájaného radu sa nanesie malta a tehla sa osadí na zraz

  Ďalšie výhody

  • Zjednodušené navrhovanie a realizácia vďaka jednoduchej masívnej stene bez vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov.
  • Vynikajúca tepelná izolácia pre všetky ročné obdobia.
  • Úsporné, výhodné, jednoduché a rýchle murovanie v systéme presných tepelnoizolačných brúsených blokov.
  • Rýchlejšia doba vysychania vďaka malte pre tenké škáry a hydrofobizovanej (vodu odpudzujúcej) perlitovej výplni.
  • Žiadna mäkká, zraniteľná vonkajšia stena (izolácia) a tým potenciálne menej poškodení a nižšie náklady na údržbu.
  • Úspora nákladov vďaka lepšej tepelnej ochrane a nízkej spotrebe energie.
  • Lepšie zachovanie hodnoty na základe vysokej životnosti a energeticky úsporného spôsobu užívania tehlovej výstavby. Pri ďalšom predaji domu sa prejaví zvláštna hodnota tehlového masívneho domu.
  • Obvodové múry bez škodlivých látok, hniloby, napadnutia hmyzom a vtáctvom.
  • V stene nie je žiadny plast ani odpad, ktorý by zaťažil životné prostredie a zdravie.
  • Vysoká požiarna odolnosť. POROTHERM 36,5 Ti je nehorľavý, žiaruvzdorný (s požiarnou odolnosťou podľa EN 13501-2, REI 180 DP1).
  • Lepšia ochrana proti vonkajšiemu hluku vďaka kombinácii tehly a perlitu, tzn. zvuk odrážajúceho a tlmiaceho materiálu.

  Obr. 6: Pôdorys 1. a 2. vrstvy rohu

  Navyše steny z prvkov POROTHERM 36,5 Ti majú vysokú nepriestrelnosť. Materiály alebo konštrukcie sa označujú ako tlmiaci priestrel, keď zabraňujú prieniku striel. Strelecký úrad v Ulmu (SRN) vykonal strelecké skúšky na murive POROTHERM 36,5 Ti s omietkami a priradil mu triedu odporu FB7 NS podľa EN 1522, čo odpovedá najvyššej triede pre tlmenie výstrelu u dlhých zbraní.


  Obr. 7: Pre výškové vyrovnanie sa môžu tehly zrezať až na výšku 6 cm – rezanie stolovou pílou s chladením

  Jednoduchá výstavba

  Krátko sa ešte pozastavme u techniky spracovania tehiel POROTHERM 36,5 Ti. Prvá vrstva sa osadí ako brúsené tehly do čerstvého maltového lôžka zo zakladacej malty POROTHERM Ti, viď obr. 2. Aby sa zabránilo vzlínaniu vody, vloží sa do maltového lôžka hydroizolačná vrstva (napr. vystužený pás pieskovanej strešnej asfaltovej lepenky). Maltová vrstva musí byt zvisle aj vodorovne vyrovnaná, najlepšie pomocou vyrovnávacej súpravy. Pokiaľ by bolo vyrovnané maltové lôžko už zatuhnuté, nanesie sa tesne pred osadením prvej vrstvy jedna vrstva malty pre tenké škáry.


  Obr. 8: Osadenie odrezanej vyrovnávacej tehly v oblasti okenného parapetu

  Ďalšie vrstvy tehiel sa osadia na maltu pre tenké škáry nanesenú celoplošne na spodnú radu tehiel pomocou maltovacieho vozíka, obr. 3 a obr. 4.

  Pri napojení rohov sa perá napojenej tehly murárskou lyžicou dodatočne opatria maltou pre tenké škáry, viď obr. 5. Pre dosiahnutie väzby muriva sa pri hrúbke múru 36,5 cm používajú len základné tvary tehiel. Schéma napojenia rohov pre dve vrstvy nad sebou je na obr. 6.


  Obr. 9: Vytvorenie ostenia

  Tehly POROTHERM 36,5 Ti je možné pre vytvorenie výškového vyrovnania ľahko rezať až na minimálnu hrúbku vyrovnávacej tehly 6 cm, viď obr. 7. Osadenie odrezanej vyrovnávacej tehly napr. v oblasti okenného parapetu, viď obr. 8, zamedzí vzniku tepelných mostov. U okenných parapetov sa stena musí vhodne zakryť, napr. pásom asfaltovej lepenky a dodatočnou vrstvou malty. Parapet je tak chránený vo fáze výstavby pred dažďom a snehom a vznikne rovná plocha pre riadne napojenie okna. Pre vyrovnanie zvislých stien, napr. u parapetu, je možné odrezať tehlu po dĺžke, skĺznutím reznej plochy po pere susednej tehly, vyškrabať v odrezanej tehle drážky a bez použitia malty v styčnej škáre osadiť vyrovnávaciu tehlu bez tepelných mostov (obr. 9). K upevneniu okien a balkónových dverí sa použijú samorezné skrutky. Predvŕtanie otvoru sa urobí v potrebnej dĺžke, viď obr. 10, viacúčelovým vrtákom o priemere 6 mm z tvrdokovu bez príklepu. Vyrovnaným a zafixovaným rámom vedieme skrutky a zaskrutkujeme ich priamo v predvŕtanom otvore v parapete. Samorezný závit zaistí potrebné uchytenie. Príchytky nie sú potrebné.

  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracovanie tehlového systému s perlitovou výplňou dutín uvedieme v ďalších vydaniach tohto časopisu.


  Obr. 10: Okenné rámy sa k osteniu zaskrutkujú do predvŕtaných otvorov bez príchytiek samoreznými skrutkami

  Literatúra a zdroje:

  [1] www.perlite.net, firemné internetové stránky od American Perlite Company, North Hollywood, CA, USA.

Autor: Jiří Hejhálek<sup>1</sup>
Foto: Archiv firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Zverejnené 19.5. Gábor Miklós Szőke sa preslávil svojimi monumentálnymi sochami zvierat. Jeho úžasné výtvory vznikajú z kusov stavebného dreva a vytvára ich tím sochárov, tesárov a iných profesionálov. ísť na článok

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

reklama