vyhľadávanie
Dnes je 5.12.

Unikátna rekonštrukcia vojenskej pevnosti v Dobrošove

Zverejnené: 25. 11. 2022

Na súčasnej atraktivite pevnosti Dobrošov sa významne podieľala nedávna rozsiahla rekonštrukcia pôvodných i novodobejších objektov, ktorú realizoval kraj Hradec Králové. Väčšina stavieb v tomto komplexe, ktorý slúži ako múzeum, je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, ktorá patrí do významnej lokality sústavy NATURA 2000 CZ 0523680 – pevnosť Dobrošov, zimná kolónia netopierov. Aj preto boli všetky stavebné úpravy vykonávané pod prísnym dohľadom pracovníkov odboru životného prostredia a ochrancov prírody. Cez všetky úskalia to dopadlo dobre, posúďte sami.

Generálnej prestavbe bol podrobený aj novodobý návštevnícky a vstupný objekt.

Celý pôsobivý komplex, situovaný na Náchodsku v Orlických horách, vznikol preto, aby doplnil československé pohraničné opevnenie a prispel k ochrane republiky pred nacistickým Nemeckom. Bývalé vojenské objekty ležia na plochom hrebeni kóty 617 nad obcou Dobrošov. V tridsiatych rokoch minulého storočia išlo o významný prechod komunikácie smerom od štátnej hranice s vtedajším Nemeckom.

Výstavba vojenskej pevnosti v Dobrošove v septembri roku 1937, ale už koncom septembra 1938 musela byť ukončená.
Výstavba vojenskej pevnosti v Dobrošove v septembri roku 1937, ale už koncom septembra 1938 musela byť ukončená.

Zámer budovateľov vtedy spočíval v stavbe pevnosti, ktorá obsahovala tzv. sedem zrubov (dva pechotné, dva delostrelecké a jeden mínometný zrub, jedna delová otočná veža a vchodový objekt). Práce začali v septembri roku 1937, ale už koncom septembra 1938, kedy došlo k uzavretiu mníchovskej dohody o postúpení pohraničia Nemecku, museli byť ukončené. Podarilo sa teda vybetónovať iba tri objekty. Práce v podzemí vtedy skončili vo fáze pokročilej betonáže a v takmer dokončenom hrubom výlome podzemných priestorov.

Pevnosť bola počas fungovania protektorátu uzavretá, opustená zostala až do šesťdesiatych rokov. Sprístupnená návštevníkom bola až v roku 1969. Po revitalizácii, ukončenej v lete roku 2022, sú záujemcom otvorené všetky vybetónované zruby aj časť podzemia.

Pevnosť bola v dobe protektorátu uzatvorená, opustená zostala až do šesťdesiatych rokov.  Sprístupnená návštevníkom bola až v roku 1969.
Pevnosť bola v dobe protektorátu uzatvorená, opustená zostala až do šesťdesiatych rokov. Sprístupnená návštevníkom bola až v roku 1969.

Návštevnícka budova

Popri stavebných úpravách vojenských zrubov (ku ktorým sa ešte dostaneme) došlo aj ku generálnej prestavbe novodobejšieho návštevníckeho a vstupného objektu. Ten bol v čase svojho vzniku z dvoch strán zasypaný zeminou a chránený takzvanou zelenou strechou – aby evokoval atmosféru pôvodnej haldy vyťaženej horniny. Táto budova nikdy nebola súčasťou pamiatkovo chránenej časti a preto keď prestala vyhovovať svojim užívateľom a vykazovala zlý technický stav, mohla byť kompletne modernizovaná a dokonca vybavená prístavbou.

Priebeh výstavby návštevníckeho objektu.
Priebeh výstavby návštevníckeho objektu.

Existujúce vnútorné konštrukcie vstupného objektu boli vybúrané, strecha bola obnažená až na nosnú konštrukciu, bola odstránená pôvodná podlaha. Veľká časť konštrukcií a tiež napríklad spevnené plochy v okolí stavby boli zhotovené nanovo. Objekt bol rozšírený smerom do zeminy, zachované bolo esovito prehnuté juhovýchodné priečelia. Došlo k rozšíreniu podlubia severozápadným smerom, k zväčšeniu plochy expozície ak vybudovaniu prednáškovej sály a nového zázemia pre návštevníkov i personál. Nový interiér je svetlý a moderný, s dobovou atmosférou predvojnového obdobia. Súčasťou existujúcej expozície múzea je aj pomerne nenápadná novostavba dreveného robotníckeho domčeka (v tesnej blízkosti návštevníckeho objektu), ktorá prezentuje prácu a život robotníka na stavbe pevnosti.

Rekonštrukcia pamiatkovo chránených zrubov

V rámci projektu, ktorý bol dokončený v minulom roku, boli revitalizované aj jednotlivé vojenské zruby (prevažne IV. odolnosti) z rokov 1937 a 1938:

Pevnostný obojstranný a štvor-zvonový pechotný objekt N-D-S-72 „Mostík” nebol v tridsiatych rokoch stavebne dokončený a nikdy nedošlo k jeho patričnému vybaveniu a preto nikdy neslúžil k bojovým účelom. Pri ostreľovaní počas nacistickej okupácie bol navyše poškodený, čo je zjavné dodnes – stavbári ponechali devastáciu stien v interiéri zámerne viditeľné, aby dosiahli autenticitu.

Objekt „Mostík“ bol pri ostreľovaní počas nacistickej okupácie poškodený. Stavbári ponechali devastáciu stien aj interiéru zámerne viditeľnú.
Objekt „Mostík“ bol pri ostreľovaní počas nacistickej okupácie poškodený. Stavbári ponechali devastáciu stien aj interiéru zámerne viditeľnú.

Pri poslednej rekonštrukcii došlo k zriadeniu nového vstupu, zrušeniu výlezu na strešnú dosku a využitiu zvonovej šachty. Do nej bola osadená betónová maketa zvonu (s 300-milimetrovými stenami s oceľovou výstužou), ktorej spodná časť je vymurovaná z 450-milimetrových betónových tvárnic. Zadná časť zvonu nadväzuje na pôvodný betónový krycí golier, škáry medzi betónovými konštrukciami boli zaizolované mirelonovým povrazcom s pružným PUR tmelom.

Pozn.: Pancierovými zvonmi boli strechy vojenských zrubov vybavované preto, aby umožnili pozorovanie okolia. V temene každého zvonu býval umiestnený periskop; pozorovanie prebiehalo aj cez priezory vo vyberateľných pozorovacích vložkách v strieľňach zvonov.

Prístup na vyhliadkovú plošinu na streche zrubu umožňuje oceľové schodisko so zábradlím. Objekt bol zvonku nasvietený.

Pevnostný obojstranný pechotný zrub N-D-S-73 „Žeriav” je kvôli zavaleným chodbám vedúcim z kasární sprístupnený samostatne. V dolnom poschodí zrubu si návštevníci môžu prehliadnuť odborne zreštaurované kresby zo septembra roku 1938, ktorých autorom bol slobodník Eduard Zicháček, vojak strážneho oddielu obsadzujúceho objekt pri mobilizácii. V objekte došlo tiež k obnove troch strelní a osadeniu makiet, ktorých oceľové prevedenie zodpovedá originálnej výrobnej dokumentácii z prvej polovice minulého storočia.

Podzemná prehliadková trasa pod týmto objektom meria 250 metrov, k pohodliu návštevníkov prispeli okrem iného aj nové lávky (z pozinkovaných póroroštov osadených na zabetónovaných kotviacich pätkách), napríklad tá v priestore vodnej nádrže u odvodňovacej stoly.

V dolnom poschodí zrubu „Žeriav! Si návštevníci môžu prehliadnuť odborne zreštaurované kresby zo septembra roku 1938, ktorých autorom bol vojak strážneho oddielu, obsadzujúceho objekt pri mobilizácii.
V dolnom poschodí zrubu „Žeriav! Si návštevníci môžu prehliadnuť odborne zreštaurované kresby zo septembra roku 1938, ktorých autorom bol vojak strážneho oddielu, obsadzujúceho objekt pri mobilizácii.

Ďalšia stavba je pevnostný delostrelecký zrub N-D-S-75 „Zelený”. Ten mal ako jediný do príkopu zriadený vstup dvermi štandardných rozmerov. V súčasnosti leží cez priekop lávka tvorená oceľovými profilmi vedúcimi až k prvému strieľňovému otvoru, kde sa nachádza nový a bezbariérový vstup do objektu. V šachte, ktorá v minulosti slúžila k doprave munície, je teraz prevádzkovaný nerezový výťah do podzemia, pričom aj tu sa priestorovo počítalo s preletmi netopierov.

V objekte boli takisto prevedené sanačné práce na betónových povrchoch, opravené je aj betónové schodisko, trhliny stropnej dosky, pracovná škára objektu a stropné konštrukcie z exteriérovej časti.

Cez priekopu u zrubu „Zelený“ leží v súčasnosti lávka tvorená oceľovými profilmi vedúca až k prvému strieľňovému otvoru, kde sa nachádza nový a  bezbariérový vstup do objektu.
Cez priekopu u zrubu „Zelený“ leží v súčasnosti lávka tvorená oceľovými profilmi vedúca až k prvému strieľňovému otvoru, kde sa nachádza nový a bezbariérový vstup do objektu.

Pravostranný dvojzvonový pechotný zrub N-S-78 „Poľsko” III. odolnosti bol poznamenaný len menšími úpravami – došlo k vybúraniu otvoru zamurovanej strelne a bola do nej vložená plechová maketa.

Podzemie, ktoré bolo v septembri 1938 v stave čiastočného výlomu všetkých priestorov a v stave pokročilej betonáže v miete už vybetónovaných povrchových objektov, bolo následne zavalené. Preto keď sa potom začala pevnosť sprístupňovať verejnosti, muselo dôjsť k odstráneniu zeminy a zabezpečeniu priestorov výstužou z dolov (hajcmany) s pažením betónovými panelmi.

Keď sa začalo podzemie pevnosti sprístupňovať verejnosti, muselo dôjsť k odstráneniu zeminy a zabezpečeniu priestorov dolnou výstužou s pažením betónovými panelmi.
Keď sa začalo podzemie pevnosti sprístupňovať verejnosti, muselo dôjsť k odstráneniu zeminy a zabezpečeniu priestorov dolnou výstužou s pažením betónovými panelmi.

Minuloročné a predminuloročné úpravy podzemia spočívali najmä v rekonštrukciách podláh – v kasárenských sálach, v niektorých spojovacích chodbách a v sálach pod zrubom „Zelený” boli predláždené novou betónovou dlažbou, pričom v niektorých častiach, kde bol zistený priesak vody, došlo ešte pred dláždením k pokládke drenáže. Odvodnená bola pre prípad zatopenia aj výťahová šachta. Zriadené tu bolo aj nové osvetlenie.

  • Investor: Kraj Hradec Králové
  • Užívateľ stavby: Múzeum Náchodská
  • Projekt: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
  • Generálny dodávateľ: združenie firiem SOLID CARE a GEMEC-UNION
  • Výška investície: 95.7 milióna korún (asi 4 mil. Eur)

Pevnosť Dobrošov, ktorá je každoročne otvorená od apríla do októbra, aktuálne ponúka prehliadku niekoľkých zrubov, muničného skladu, kasárne či ošetrovne. Návštevníkov prevedie areálom náučný chodník Pevnosť Dobrošov. Neďaleko sa navyše nachádzajú ďalšie turisticky zaujímavé miesta, a oblasť je preto vyhľadávanou lokalitou.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archív štúdia ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ a Královehradeckého kraje

Tématické odbory

reklama

Nové

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zverejnené 1.12. Pri výstavbe konštrukcií treba rešpektovať nielen technologické postupy, ale aj klimatické podmienky. Medzi najdôležitejšie ukazovatele sa pritom zaraďujú nízke alebo vysoké vonkajšie teploty, slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz. Pri nižších… ísť na článok

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Zverejnené 30.11. V atraktívnej lokalite obce Kočovce časť Rakoľuby zrealizovala spoločnosť CBI s. r. o. výstavbu moderných ultranízkoenergetických dvojdomov . Na stavbu moderných objektov bolo použité murivo z tehál Porotherm, ktoré dosahujú vynikajúce… ísť na článok

Materská škola v nemeckom Niederwerne. Tri budovy pripomínajúce vápencové masívy

Materská škola v nemeckom Niederwerne. Tri budovy pripomínajúce vápencové masívy

Zverejnené 5.12. Nová budova materskej školy v nemeckom Niederwerrne ponúka miesto až pre 125 detí. Tri vzájomne prepojené budovy pripomínajú horské vápencové masívy – majú snehobielu fasádu aj strechu z odolnej zliatiny hliníka spoločnosti PREFA Aluminiumprodukte. ísť na článok

reklama