Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Zásady výberu a montáže vonkajšieho kontaktného izolantu

Zverejnené: 17. 3. 2023

Skratka ETICS označuje systém lepených a hmoždinkami kotvených tepelných izolantov, ktoré je možné inštalovať na fasády domov bez prevetrávanej medzery. Tieto tepelnoizolačné kompozitné súvrstvia – v spojení s konštrukčnou hmotou stavby a finálnou omietkou – znateľne ovplyvňujú tepelno-vlhkostný režim obvodového muriva. Výsledok je závislý nielen na výbere zatepľovacieho systému, ale predovšetkým na jeho správnom prevedení.

Izolačné dosky kladieme odspodu, horizontálne a takzvane na väzbu (vrátane nárožia).

V prvom rade, ak sa rozhodneme na fasádu stavby, najmä ak ide o objekt staršieho typu podliehajúci rekonštrukcii, aplikovať novú izolačnú vrstvu, je potrebné vykonať energetický audit a stavebno-technický prieskum muriva. Výstupom by mal byť návrh riešenia zateplenia aj z hľadiska statiky a vlhkosti domu. Všetky zistené chyby podkladových konštrukcií je následne potrebné sanovať a očistiť (podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev), až potom pristupovať k montáži ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Pokiaľ má dom narušenú alebo neexistujúcu hydroizoláciu a obvodové murivo je postihnuté vzlínajúcou vlhkosťou, ktorú nemožno odstrániť, je kompromisným riešením len inštalácia prevetrávanej fasády. V žiadnom prípade však nie je na mieste domnienka, že je možné zateplením nahradzovať hydroizoláciu či sanačný systém!

Aké materiály vonkajšieho kontaktného zateplenia sa ponúkajú?

• Expandovaný polystyrén (EPS
• Extrudovaný polystyrén (XPS)
• Perimetrický soklový polystyrén
• Grafitový polystyrén (poskytuje o 20 percent lepšie tepelnoizolačné vlastnosti než biely polystyrén)
• Polyuretanové (PUR) a polyizokynurátové (PIR) dosky
• Dosky z fenolickej peny (obojstranne kašírované skleným rúnom)
• Vákuová izolácia (VIP) s vákuovým jadrom a plastovým obalom (PE) pokovaným vrstvou hliníku
• Bloky a dosky z penového skla (napr. foamglas)
• Dosky z minerálnych vlákien
• Sendvičové panely tvorené kombináciou minerálnej vlny a polystyrénu
• Panely z prírodných materiálov (konope, celulóza, slama, drevené vlákna)

Projekt a systémové riešenie

Inštalácii fasádneho izolantu musí predchádzať spracovanie projektovej dokumentácie riešiacej všetky detaily a zahŕňajúce kotviaci plán. Systém ETICS sa pritom skladá nielen zo samotnej izolačnej hmoty, ale tiež z ďalších komponentov (ako sú zakladacie profily, soklové lišty, kotvy, lepidlá...), ktoré výrobca ponúka ako „set”. Len za predpokladu využitia systémového riešenia a dodržania odporúčaných technologických postupov (napríklad spôsobu a hustoty kotvenia, riešenia konštrukčných detailov) je možné očakávať, že celok bude mať všetky garantované vlastnosti.

Systém ETICS sa skladá nielen zo samotnej izolačnej hmoty, ale tiež z ďalších komponentov (ako sú zakladacie profily, soklové lišty, kotvy, lepidlá..) ktoré výrobcovia ponúkajú ako „set“. Foto: brizmaker
Systém ETICS sa skladá nielen zo samotnej izolačnej hmoty, ale tiež z ďalších komponentov (ako sú zakladacie profily, soklové lišty, kotvy, lepidlá..) ktoré výrobcovia ponúkajú ako „set“. Foto: brizmaker

Kvalitne prevedené zateplenie predlžuje životnosť konštrukcie. Eliminuje pohyby v konštrukcii stavby spôsobované rozdielmi denných a nočných teplôt, v dôsledku ktorých vznikajú v obvodovom murive mikrotrhlinky a tiež zabraňuje takzvanej karbonatácii betónu1 panelových budov (chemický proces, ktorého dôsledkom je korózia oceľovej výstuže). Zaizolovanie vonkajších stien zvyšuje teplotu ich vnútorného povrchu, čím redukuje riziko zvyšovania relatívnej vlhkosti v okolí steny a zamedzuje zrážaniu vody na vnútorných povrchoch. Naopak, ak skombinujeme prvky rôznych výrobcov, môžu sa objavovať diferencie medzi teplotami jednotlivých častí systému, zapríčiňujúci vznik tepelných mostov, prípadne kondenzáciu vlhkosti vo vnútri obvodového súvrstvia domu. Hrozí až rast plesní a postupná degradácia materiálov.

Kvalitne prevedené zateplenie eliminuje pohyby v konštrukcii stavby spôsobené rozdiely denných a nočných teplôt, v ktorých dôsledku vznikajú v obvodovom murive mikrotrhliny. Foto: Serhii Krot
Kvalitne prevedené zateplenie eliminuje pohyby v konštrukcii stavby spôsobené rozdiely denných a nočných teplôt, v ktorých dôsledku vznikajú v obvodovom murive mikrotrhliny. Foto: Serhii Krot

Odborná inštalácia podmienkou

Nie je odporúčané ani svojpomocné zatepľovanie. Neodborná inštalácia môže nielen znížiť účinnosť izolantu, ale tiež spôsobiť nenávratné škody v nosných konštrukciách domu. Montážna firma, ktorú zvolíte, by mala mať dlhoročné skúsenosti so zatepľovaním budov a na predloženie osvedčenia o preškolení dodávateľom ETICS aj svoje predchádzajúce referencie. Neváhajte si overiť ich pravdivosť. Výrobca vybraného systému ETICS by potom mal mať na svojich webových stránkach umiestnený Certifikát autorizovanej osoby. Doteraz zabúdanou, ale zároveň dôležitou súčasťou každej stavby je tiež kvalitný technický dozor (vybraný stavebníkom, nie realizačnou firmou). Finálnu kvalitu zateplenia je možné v zimnom období skontrolovať za použitia termokamery.

Ako inštalovať fasádny tepelný izolant a vyhnúť sa najčastejším chybám?

Základnou zásadou je neinštalovať žiadnu zo zložiek ETICS pri silnom vetre, daždi, extrémne vysokých či nízkych teplotách ani na priamom slnečnom svite.

Založenie a sokel

Kvalitným založením ETICS dosiahneme oddelenie soklovej časti domu od plochy fasády a vytvoríme takzvaný odkvapový most na odvádzanie zrážkovej vody z fasádneho povrchu. Táto spodná časť zatepľovacieho systému slúži aj ako protipožiarna bariéra.

Pozor: Pri zakladaní ETICS nezabudnite vložiť tesniacu pásku medzi soklovú lištu a soklovú dosku, aby nedochádzalo k vnikaniu vlhkosti do medzery a následnému vznikaniu bublín či prasklín pod omietkou.

Úroveň založenia musí byť vopred naznačená, aby boli všetky jej súčasti nainštalované vodorovne a v predpísanej výške. Potom zrežeme zakladaciu (soklovú) lištu do požadovanej dĺžky, na spojenie jednotlivých častí použijeme plastové spojky. Navŕtame otvory podľa typu použitej hmoždinky a vložíme dištančné podložky, cez ktoré ukotvíme lištu hmoždinkami. Teraz už je možné inštalovať prvý rad tepelnoizolačných dosiek, ktoré po zatvrdnutí lepiacej malty ukotvíme. Na spodnú hranu zakladacej lišty na záver nalepíme prídavnú odkvapnicu (obvykle vybavenú samolepiacou lištou), ktorú zastierkujeme.

Kvalitným založením ETICS dosiahneme oddelenie soklovej časti domu od plochy fasády a vytvoríme takzvaný odkvapový most. Foto: Gorvik
Kvalitným založením ETICS dosiahneme oddelenie soklovej časti domu od plochy fasády a vytvoríme takzvaný odkvapový most. Foto: Gorvik

Polystyrén

U polystyrénových izolantov nezanedbajte penetračný náter zjednocujúci vlastnosti povrchu a zlepšujúci priľnavosť lepiacej hmoty. Lepiacu hmotu potom nanášajte po obvode izolačnej dosky a na terče a to v miestach montáže hmoždinky, prípadne ak ide o strojné nanášanie, aplikujte doprostred dosky aj pás lepidla. Percento pokrytia plochy izolantu hmotou musí zodpovedať výrobcom predpísanej hodnote. Lepenie takzvane na buchty je neprípustné!

Pozor: V súčasnosti sa používajú dosky z penového polystyrénu veľkých hrúbok. Tie umožňujú udržať teplotu staršej tehlovej steny vysoko nad rosným bodom, vďaka čomu zabraňujú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii. Zatepľovanie moderných murovacích materiálov s veľkým tepelným odporom týmito doskami je však neekonomické a neodporúča sa.

Izolačné dosky klaďte odspodu, horizontálne a takzvane na väzbu (vrátane nárožia). Na rohy otvorov umiestňujte dosky tak, aby boli škáry a body ich kríženia v dostatočnej vzdialenosti od rohov. Prípadné škáry vyplňte izolačnou penou (tak, aby bola škára vyplnená po celej hrúbke), ale nikdy nie tmelom, ktorý by spôsobil vznik tepelného a vlhkostného mosta.

Percento pokrytia plochy izolantu hmotou musí zodpovedať výrobcom predpísanej hodnote. Lepenie takzvane na buchty je neprípustné. Foto: Gorvik
Percento pokrytia plochy izolantu hmotou musí zodpovedať výrobcom predpísanej hodnote. Lepenie takzvane na buchty je neprípustné. Foto: Gorvik

Minerálna vlna

Na dosku naneste tenkú penetrujúcu vrstvu lepiacej malty (na lamely s kolmou orientáciou celoplošne zubovým hladítkom, na dosky s pozdĺžnou orientáciou po obvode a na terče). Používajte dostatočne priepustné tmely aj povrchové omietky korešpondujúce s difúznou otvorenosťou minerálnej vlny. Pri lepení nesmú vzniknúť škáry medzi doskami.

Pozor: Minerálna vata je obvykle prvou voľbou v projektoch, ktorých prioritou je nehorľavosť či akustický útlm. Jej výhoda spočíva v možnosti využitia aj na nerovných stenách. Finančná a časová náročnosť je však v jej prípade vyššia.

Hmoždinky

Plastové tanierové hmoždinky vyberajte s ohľadom na materiál podkladu a typ použitých dosiek. Musí sa jednať o kotviaci prvok so zodpovedajúcimi parametrami pre konkrétny zatepľovací systém a materiál. Polystyrén sa kotví hmoždinkami s plastovým tŕňom, zatiaľ, čo minerálna vlna vyžaduje prvky s kovovým tŕňom.

Pozor: Medzi najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri zatepľovaní, patrí chybné prevedenie kotvenia izolačných dosiek s dôsledkom vzniku tepelných mostov. Tie sú veľakrát viditeľné aj voľným okom. Hmoždinky sú v takom prípade vplyvom nesprávne prevedenej zápustnej montáže prekreslené.

Množstvo hmoždinek musí zodpovedať individuálnemu výpočtu pre konkrétnu stavbu a musí byť prispôsobené kvalite a nosnosti zatepľovanej steny. Je potrebné brať ohľady aj na umiestnenie objektu v teréne. Pred návrhom ich počtu je možné vykonať takzvané výťažné skúšky. Všetky doskové izolanty sa kotvia len v T stykoch a v ploche. Hlavy hmoždinek sa musia zapustiť minimálne 1 až 2 milimetre pod úroveň povrchu izolačných dosiek. V opačnom prípade spôsobuje tanierik hmoždinky nerovnosti na povrchu a hmoždinka nevytvára zodpovedajúci prítlak.

Polystyrén sa kotví hmoždinkami s plastovým tŕňom, zatiaľ, čo minerálna vlna vyžaduje prvky s kovovým tŕňom. Foto: Lutsenko_Oleksandr
Polystyrén sa kotví hmoždinkami s plastovým tŕňom, zatiaľ, čo minerálna vlna vyžaduje prvky s kovovým tŕňom. Foto: Lutsenko_Oleksandr

Do hutných materiálov vŕtajme hmoždinku vŕtačkou s príklepom a nezabudnite dieru vyčistiť. V pr pade dutinových tvárnic a pórobetónu vŕtame bez príklepu. Niektoré hmoždinky sa montujú tiež pomocou špeciálneho nástroja pre zapúšťanie. V prípade minerálnej vlny použite v závislosti na tom, či sa jedná o pozdĺžne alebo kolmo orientované vlákno, rozširovacie taniere adekvátneho priemeru. Hmoždinky je nakoniec možné, ba dokonca je odporúčané zatrieť stierkovou maltou.

Na minerálne dosky užívajte dostatočne priepustné tmely aj povrchové omietky korešpondujúce s difúznou otvorenosťou izolačného materiálu. Foto: natali_ploskaya
Na minerálne dosky užívajte dostatočne priepustné tmely aj povrchové omietky korešpondujúce s difúznou otvorenosťou izolačného materiálu. Foto: natali_ploskaya

Základná vrstva

Podkladom pre finálnu povrchovú úpravu a zároveň akousi poistkou mechanickej odolnosti celého systému je takzvaná základná vrstva. Pozostáva z tenkej penetračnej vrstvy stierkovej malty nanesenej na izolant, na ktorej je na zub aplikovaná ďalšia vrstva malty. Do tej je vkladaná výstužná sieťovina (perlinka), ktorú montážnik zatiera takzvane do stromčeku. Pásy sieťoviny sa musia prekrývať najmenej o 10 centimetrov. Po zatvrdnutí je potrebné základnú vrstvu ešte zbrúsiť.

Pozor: Armovaciu sieťovinu vždy umiestňujte až do tmelu, do ktorého ju vtláčajte od stredu smerom ku krajom a to tak, aby na nej nevznikali záhyby. Musí byť vždy celkom zakrytá stierkovacou hmotou, nesmie sa prepisovať do povrchu. Všetky presahy sieťoviny sa orezávajú.

Do malty tiež osádzame lišty a ďalšie prvky pre riešenie fasádnych detailov (nasadzovaciu odkvapnicu, rohové profily so sklenenou sieťovinou, pás výstuže pre prechody rôznych typov izolačných materiálov alebo dilatačné profily, výstužné prvky a lišty okien, diagonálne vystuženie vonkajších rohov okien a dverí).

Základná vrstva pozostáva z tenkej penetračnej vrstvy stierkovej malty nanesenej na izolant, na ktorý je aplikovaná ďalšia vrstva malty. Do tej je vkladaná výstužná sieťovina. Foto: Lubo Ivanko
Základná vrstva pozostáva z tenkej penetračnej vrstvy stierkovej malty nanesenej na izolant, na ktorý je aplikovaná ďalšia vrstva malty. Do tej je vkladaná výstužná sieťovina. Foto: Lubo Ivanko

Povrchová úprava

K finálnej povrchovej úprave (aplikácii omietky či dekoratívneho náteru) pristupujeme až po vyzretí a celkovom vyschnutí základnej vrstvy (vystužené stierkové hmoty). Jej realizácii obvykle predchádza penetračný náter, ktorý treba nechať aspoň 24 hodín schnúť. Finálne omietky je možné voliť v rôznych hrúbkach, štruktúrach (ryhovaná, zatieraná, valcovaná) a druhoch: minerálne, disperzné, silikátové, silikónové či silikónakrylátové. Je možné využiť aj štuku alebo brizolit. V každom prípade by zatepľovanie fasády nemalo byť realizované bez prihliadnutia na ostatné konštrukcie stavby – strecha, podlahy, okná... Kvalita obálky budovy musí byť vyvážená vo všetkých smeroch. V rámci projektu zateplenia budovy je navyše potrebné vykonať aj reguláciu doterajšej vykurovacej sústavy (zaizolovaný dom vyžaduje menej výkonný zdroj tepla), ventiláciu a podobne.

K aplikácii omietky či dekoratívneho náteru pristupujeme až po vyzretí a celkovom vyschnutí vystuženej stierkovej hmoty. Jej realizácii zvyčajne predchádza penetračný náter. Foto: studiovin
K aplikácii omietky či dekoratívneho náteru pristupujeme až po vyzretí a celkovom vyschnutí vystuženej stierkovej hmoty. Jej realizácii zvyčajne predchádza penetračný náter. Foto: studiovin

Zdroje:

[1] https://www.ebeton.cz/pojmy/karbonatace-betonu/
https://www.youtube.com/watch?v=e5ufsCOcnKI
https://www.avmi.cz/post/chyby-pri-zateplovani-budov-etics
https://www.zatepleni-kwaczek.cz/zateplovaci-systemy
https://www.nejremeslnici.cz/blog/navod-krok-za-krokem-vyztuzna-vrstva-kontaktniho-zatepleni/
https://www.zofi.cz/spravne-zalozeni-zateplovaciho-systemu-etics

Čítajte tiež:

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama