Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Najväčšou nevýhodou plechových strešných krytín sú predsudky

Zverejnené: 4. 6. 2008

Strecha dodáva celej stavbe korunu, je zavŕšením celku, bodkou potvrdzujúcou definitívny vzhľad, typ a funkciu, ale aj funkčnosť celej budovy. Odpoveď na otázku, ktorá strecha je najlepšia, je jasná: všetky. Len je potrebné správne si vybrať vzhľadom k charakteru budovy, jej účelovosti a finančnej únosnosti.

Strešné krytiny môžeme rozdeliť podľa viacerých hľadísk, a to podľa vstupného materiálu, minimálneho sklonu, hmotnosti, spotreby na m?, tvaru atď. Jedným z najpodstatnejších hľadísk je vstupný materiál, z ktorého sú jednotlivé krytiny vyrábané. Práve ten určuje celkový vzhľad strechy a v neposlednom rade aj celej stavby. Vylučuje použitie tej ktorej krytiny na novostavbu alebo rekonštrukciu. V tejto kategórii ich triedime na plastové, betónové, keramické, kamenné, drevené, vláknocementové, vegetačné, sklenené, kovové a plechové.

Plech sa „nosí”

Posledná kategória – plechové strešné krytiny – v súčasnosti naberá prívlastok moderného trendu, pretože plechová krytina v sebe spája ľahkosť, nízke náklady, rýchlu montáž a vysokú variabilitu farebnej škály, ktorá prispieva k čo najlepšiemu doladeniu s fasádou, ale aj so samotnou predstavou investora o vzhľade a type stavby.

V skutočnosti ale nejde o žiadnu novinku. Plech, ako materiálový prvok, je v podstate na každej existujúcej streche v podobe lemovania okolo komínov, úžľabia, atď. Len myšlienka, že tento materiál v podobe profilovanej strešnej krytiny sa dá využiť aj ako samotná strešná krytina, je v porovnaní s ostatnými 30-timi iba ročným nováčikom.

Vstupný materiál plechovej krytiny tvorí ochranná PVC fólia, vrchný lak, 2-násobná vrstva základného náteru, 2-násobná vrstva pasivácie (ochrana proti korózii), 2-násobná vrstva zinkového povlaku, oceľový plech a antikondenzačná vrstva. Dlhodobá funkčnosť, ktorá sa počíta na viac ako polstoročie, zaručuje okrem profesionálnej montáže a kvalitného vstupného materiálu aj aplikácie výrobcom doporučeného spojovacieho, odvetrávacieho, odkvapového a doplnkového sortimentu.

Odporúčaný sklon plechovej profilovanej strešnej krytiny je 8°, pričom niektoré normy určujú aj 5°, avšak českí výrobcovia sú v tomto smere opatrnejší a uvádzajú radšej 8° minimálny sklon strechy. Ide o jeden z najmenších sklonov striech, pokiaľ ich porovnáme podľa materiálovej modifikácie krytiny. Nižšie sklony si môže realizátor stavby dovoliť už len u vegetačných striech a v prípade, že si zvolí kovovú krytinu alebo bitúmenové vlnité tabule.

Správna montáž je alfou a omegou funkčnej strechy

Strešné konštrukcie musia spĺňať požiadavky technických noriem na tepelnotechnické vlastnosti pri prechode tepla, difúzii vodnej pary a odvetrania. Tepelný a vlhkostný stav a režim strešného plášťa je priaznivejší a strecha je bezpečnejšia, pokiaľ sa do skladby strešného plášťa zaradí paropriepustná vrstva a poistná hydroizolačná vrstva. Paropriepustná vrstva zabezpečuje ochranu izolácie proti prenikaniu vlhkosti z interiéru. Poistná hydroizolačná vrstva slúži na bezpečné odvedenie vody mimo strešnú rovinu. Práve túto vrstvu tvorí vodonepriepustné a zároveň paropriepustné fólie, ktorých účelom je prepustiť paru z interiéru do exteriéru. V prípade nezatepleného plášta je možné ich vynechať.

Dobrým štartom pre správnu montáž plechovej strešnej krytiny je kontrola krovu, kde je treba prihliadať na rovnobežnosť odkvapových strán, pravouhlosť krovu a dĺžku spádov. V prípade zatepleného strešného plášťa je potrebné priamo na krovy, na ktorých môžu byť pripevnené odkvapové háky, aplikovať rovnobežne s odkvapom podstrešnú paropriepustú kontaktnú alebo nekontaktnú fóliu. Na fóliu sa do krokiev upevňujú kontralaty. Výška kontralát spolu s výškou laty určuje výšku vzduchovej medzery medzi krytinou a fóliou. Po upevnení kontralát a lát sa pripevní štítová doska na čelné hrany lát do výšky spodnej vlny profilu krytiny. Nasleduje montáž klampiarskych prvkov. Úžľabie je doporučené podložiť hustejším latovaním. U striech s vysokým sklonom je vhodné použiť úžľabie s rozrážačom vody. Na okraje úžľabia sa nalepí univerzálny tesniaci pás. Pred montážou krytiny sa pripevňuje záveterná lišta základná, dvojdielna, alebo dolná časť záveternej lišty. Pre upevnenie plechov slúžia samovŕtne skrutky s hliníkovou a EPDM podložkou. Priemerný počet skrutiek je 5–8 ks/m², ich definitívny počet závisí na zložitosti a členitosti strechy. Po montáži krytiny sa zrealizuje montáž hrebenáčov, snehových zachytávačov a horných záveterných líšt.

Prečo práve plechovú?

Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Práve nízka hmotnosť, ktorá je približne 10-krát nižšia než u tzv. ťažkých krytín, predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov, kde kvôli pokročilému veku stavby a tým aj celej strechy, si nemôže investor dovoliť použiť ťažké krytiny. So samotnou nízkou hmotnosťou plechových krytín súvisí aj ďalšia výhoda, a to úspora dreva, ktoré nemusí niesť ťažké krytiny. Čo sa týka samotnej montáže, čas inštalácie plechovej strešnej krytiny je o 75 % kratší než u neplechových krytín. Plechové strešné krytiny sa tiež vyznačujú nulovou nasiakavosťou a ich prednosti spočívajú aj v skutočnosti, že ide o krytiny veľkého formátu.

Najväčšou nevýhodou plechových krytín nie je žiadna z ich vlastností, ale samotné predsudky. Plech ako progresívny moderný materiál vzbudzuje u potenciálnych investorov nedôveru. Najčastejšou obavou je zvýšená hlučnosť plechovej strešnej krytiny oproti iným v prípade daždivého počasia. Plech ako taký evokuje v ľuďoch predstavu klopkajúcich dažďových kvapiek, ktoré rušia obyvateľov domu pri večernej pohode. Je tu však jeden podstatný fakt, ktorý, ak už je pravda o zvýšenej hlučnosti akákoľvek, mení túto otázku na nepodstatnú. Každé obývané podkrovie je totiž zateplené a tepelná izolácia má okrem termických aj zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré samotné bránia prieniku prípadného zvýšeného hluku. V prípade, že je podkrovie nezateplené, môžeme takmer 100% konštatovať, že je aj neobývané. V tomto prípade sa stáva otázka zvýšenej hlučnosti bezpredmetnou. Takisto samotné profilovanie plechovej krytiny eliminuje prípadnú zvýšenú hlučnosť, pretože priestor na jej rezonanciu minimalizuje.

Pozor na skladovanie krytiny

Plechovú strešnú krytinu sa odporúča skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Krátkodobo je možné skladovať ju aj na voľnom priestranstve, pričom palety, na ktorých sa krytina prepravuje, musia byť prikryté stálofarebnou plachtou prepúšťajúcou vzduch.

V oboch prípadoch je vhodné palety položiť na spádové podložky v dostatočnej vzdialenosti od zeme, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu. Pokiaľ je krytina skladovaná dlhšie ako 1 mesiac, je potrebné jednotlivé pásy plechovej krytiny preložiť lištami. Dlhšie ako 2-mesačné skladovanie plechovej strešnej krytiny sa považuje za nedodržanie skladových podmienok. Výrobca strešnej krytiny preto ďalej nemôže garantovať kvalitu povrchovej úpravy. V dôsledku nesprávneho skladovania totiž dochádza k vzniku tzv. bielej hrdze (tá sa vyskytuje len vtedy, pokiaľ je plech skladovaný vo vlhkom, resp. mokrom prostredí, bez prístupu vzduchu, tzn. v miestach tesného uloženia jednotlivých častí pásov plechovej krytiny). Vada sa javí ako vydutá povrchová úprava a dá sa bez problémov odstrániť.

Aj keď je plechová strešná krytina s lakoplastovou povrchovou úpravou všeobecne známa ako krytina s dlhodobou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, práve jednotlivé profily, naskladané na seba, vystavené nechránenému okolitému prostrediu a zatečené, resp. prikryté nepriedušnou fóliou znižujú jej životnosť. Pokiaľ je lakoplastovaný plech správne skladovaný a použitý vo forme strešnej krytiny, pod povrchovou úpravou sa vytvára zinková patina, ktorá zamedzuje tvorbe bielej hrdze za daždivého počasia a pod., ale len pokiaľ je už plech namontovaný na streche. Výskyt bielej hrdze na už namontovaných strechách je možný len v prípade, že bola krytina pred inštaláciou na strechu nesprávne skladovaná. Z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej životnosti plechovej krytiny je nevyhnutné všetky prípadné poškodenia, ktoré môžu vzniknúť pri montáži, alebo miesta s dodatočnou hrdzou ihneď ošetriť korekčným lakom alebo sprejom, teda zafixovať ich. Takisto sa odporúča našľapovať na krytinu v obuvi s mäkkou podrážkou v mieste podloženom latami, pričom si musia montážnici pravidelne kontrolovať podrážky, či v nich nezostali kovové piliny, ktoré sa musia z povrchu plechu priebežne odstraňovať.

Jednou zo zásad, ktoré zabezpečujú bezporuchovosť strešného plášťa, je vytvorenie dostatočného odvetrávania, použitím prvkov doplnkového sortimentu podľa doporučenia výrobcu na vytvorenie vzduchovej medzery medzi fóliou a strešnou krytinou. Pri výkyvoch teplôt totiž ľahko dochádza ku kondenzácii vodných par pod strešnou krytinou. Ak sa fólia nepoužije, začne sa zrážať voda, ktorá môže presiaknúť do zateplenia a postupne ho znehodnotí. Pokiaľ je zateplenie uložené medzi jednotlivými krokvami, navlhne aj krov a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Plechová krytina má okrem iných vrstiev aj obojstrannú pozinkovanú vrstvu. Práve zinok poskytuje antikoróznu ochranu oceľovým materiálom tým, že sa anodicky sám rozpúšťa. Pri vystavení pozinkovaných materiálov účinkom vody a vlhkosti, bez prístupu a cirkulácie vzduchu v tesných priestoroch sa rýchlosť korózie zinku podstatne zvyšuje. To výrazne ovplyvňuje rozpúšťanie zinku v danom mieste styku a jeho následný úbytok až do úplného spotrebovania zinku, čo je živná pôda pre tvorbu koróznych produktov a počiatok korózie ocele, ktorá sa prejavuje tvorbou červených koróznych splodín – laicky označovaných aj ako červená hrdza. Práve tú spôsobuje aj skorodovaný oceľový poprašok, ktorý vznikol pri brúsení a následnom rozvírení kovových pilín na krytinu. Tie sa postupne usadia na strešné profily tak, ako ich rozmiestni vietor, voda a pod. Tento prášok je nutné odstrániť vlhkou handrou ihneď pri jeho nánose. Červenú hrdzu môže spôsobiť aj skorodovaná oceľová častica, ktorá vznikla pri rezaní plechu flexovou pílou. Na rezanie, strihanie a iné úpravy je dovolené používať len ručné nožnice na plech, okružnú pílu s kotúčom na rezanie oceľového plechu alebo vibračný nôž.

V nijakom prípade sa nemôže použiť rotačná brúska s brúsnym kotúčom. Ak sa ešte za tepla zapichne oceľová čiastočka do laku, spôsobí jeho mechanické poškodenie. Začne korodovať červenou hrdzou a miesto sa bude postupne zväčšovať. V tomto prípade sa nedá skorodovaná časť – príčina červenej hrdze – odstrániť.

1Ing. Michal Sikora, predseda predstavenstva spoločnosti ROVA-CZECH a.s.
Autor: Michal Sikora<sup>1</sup>
Foto: Archiv firmy ROVA-CZECH a.s.
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama