Malta HELUZ SIDI
vyhľadávanie
Dnes je 31.10.

Rekonštrukcia strešného plášťa kvasiarne pivovaru Stein

Zverejnené: 27. 11. 2019

Jediný zachovaný symbol niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein a národná kultúrna pamiatka Spilka slúžila pôvodne ako kvasiareň. Teraz má nové využitie, unikátne priestory zo 60. rokov minulého storočia už čoskoro privítajú prvých nájomníkov.

Krátka história pivovaru Stein

Stein bol najväčším bratislavským pivovarom. Prvý zlatistý mok tam uvarili na Vianoce v roku 1872. Neprešlo veľa času a pivovar sa zaradil medzi najdôležitejšie a najmodernejšie na Slovensku. Smelo mohol konkurovať aj podobným podnikom v Budapešti či Viedni. Pivo chutilo aj zákazníkom vo svete. Vyvážali ho do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska aj Maďarska. Sladovňa vyprodukovala až 100 vagónov sladu ročne. Posledný mok sa v Steine uvaril v roku 2007, odvtedy sa budova nevyužívala a začala chátrať.

Spilka – kvasiareň, postavená v roku 1944 – je jediným zachovaným objektom z pôvodného bratislavského pivovaru Stein.
Spilka – kvasiareň, postavená v roku 1944 – je jediným zachovaným objektom z pôvodného bratislavského pivovaru Stein.

Strecha nad spilkami (priestormi na kvasenie piva), hmotou aj výškou prekročila pôvodne povolenú výšku a stala sa dominantou v okolí. Tak to konštatuje zápisnica z roku 1950. Projektanti vysvetľovali zmenu ekonomickými a prevádzkovými dôvodmi. Tými mali byť pary, ktoré sa zdržiavali v kupole spilky počas kvasenia piva. Nevyhnutnosťou bolo tento priestor dokonale odvetrať vrchnou časťou kupoly. Rozhodnutie mala v rukách komisionálna ohliadka za prítomnosti zástupcov Ministerstva národnej obrany, ktorý udelili súhlas bez námietok k realizácii dnes, tak obdivovanej a charakteristickej kopule objektu Kvasiarne.

Objekt Spilka sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a je súčasťou chránenej Pamiatkovej zóny CMO Bratislava.
Objekt Spilka sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a je súčasťou chránenej Pamiatkovej zóny CMO Bratislava.

Zaujímavosťou je, že pôvodnú strešnú krytinu z obdĺžnikových plechových šablón stihli v priebehu jedného roka demontovať a ukradnúť. Pri pohľade na výšku stavby, neobvykle strmý sklon kupoly a takmer neutíchajúci vietor vanúci z kopcov Malých Karpát, si človek povie, že zlodeji podali heroický výkon.

Vízia budúcnosti pivovaru

Objekt Spilka sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a je súčasťou chránenej Pamiatkovej zóny CMO Bratislava. Je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal rozhodnutie KPÚ Bratislava o zámere obnovy kultúrnej pamiatky v roku 2014. Steinov pivovar vznikol už v rokoch 1871 až 1876. Po začlenení budovy Spilky medzi národnú kultúrnu pamiatku, nasledovala konverzia na administratívnu budovu, v ktorej vznikne až 1 580 metrov štvorcových priestorov na prenájom. Kancelárie sa budú rozprestierať na piatich podlažiach. Vnútorný priestor bude mať unikátnu atmosféru vytvorenú svetlou výškou podlaží, ktorá dosiahne až 6 metrov. Exkluzívny priestor pod strešnou kupolou bude jediný svojho druhu v Bratislave.

Tí, ktorí s nostalgiou spomínajú na bývalý pivovar a jeho vône, si tiež prídu na svoje. V prízemí objektu bude už v roku 2019 otvorená prevádzka s vlastným varením piva.

Bezprostredné okolie obnovenej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa stane súčasťou projektu Nový Stein, budú tvoriť aj tri parky v tichom vnútornom dvore. Projekt Spilka vyšiel z kancelárie architektov Bouda a Masár. Za premenou bývalého priemyselného areálu pivovaru Stein na polyfunkčný blok s bývaním a kanceláriami stoja ako developeri spoločnosti YIT Slovakia a AMW Development.

Rekonštrukcia strešného plášťa Spilky

Rekonštrukcia strešného plášťa bola nevyhnutnosťou a obrovskou výzvou. Celá renovácia sa začala v hodine dvanástej, keďže hlavná nosná konštrukcia kupoly - železobetónová škrupina, čelila priamemu pôsobeniu klimatických zmien, vzhľadom na to, že demontáž strešnej krytiny prebehla skôr ako to bolo potrebné.

Nový návrh od spomínaného architektonického ateliéru mal splniť všetky ciele, ktoré očakával investor, kultúrno pamiatkový úrad ako aj všeobecná a odborná verejnosť, čiže zachovanie hlavných architektonických kvalít pôvodného objektu, zachovanie pôvodného priemyselného charakteru budovy v čo najväčšej miere a zosúladenie prevádzkových potrieb novonavrhovaných funkcií.

Postup rekonštrukcie strešného plášťa

Strechu objektu Spilky vieme rozdeliť na štyri základné časti:

- Strešný plášť kupoly a vrchného svetlíka – lucerny
- Strešný plášť sedlovej strechy
- Strešný plášť úžitkovej plochy terasy
- Strešný plášť výťahovej šachty a technického zázemia

Pri strešnom plášti kupoly ide o klasickú zateplenú strechu s odvetranou vzduchovou medzerou a plným dreveným záklopom so strešnou krytinou z falcovaných pásov hliníkového plechu PREFA Prefalz, v hrúbke 0,7 mm, vo farebnom prevedení zelenej patiny P1.10 evokujúcej vzhľad zašlých medených pásov.

Strešný plášť sedlovej strechy je podobný streche kupoly, s rozdielom len v hrúbke tepelnej izolácie. V tomto prípade je v konštrukcii 200 mm minerálnej vlny. Pri tejto streche bolo nevyhnutným zásahom demontáž celého pôvodného krovu, ktorý bol v dezolátnom stave. Došlo tiež k demolácii, pôvodného komína a celej štítovej steny, ktorá už nespĺňala statické požiadavky. Následne sa zmontoval nový krov, pod ktorým sa vytvoril priestor pre technologické jednotky chladenia a vetrania.

Čo sa týka realizácie strešného plášťa úžitkovej terasy na 5.NP, tá prebehla v poslednej fáze celkovej rekonštrukcie budovy, keďže sa priestor terasy využíval ako stavenisko. Celá plocha sa vyspádovala novou vrstvou cementového poteru a po zaizolovaní asfaltovým pásom, ktorý plní funkciu poistnej hydroizolácie a parozábrany, sa celá plocha zateplila PIR izoláciou, hrúbky 140 mm. Vrchnú hydroizolačnú časť tvorila POCB fólia, hrúbky 3,2 mm, mechanicky kotvená s konečnou pochôdznou vrstvou z drevenej podlahy na rošte a rektifikačných nožičkách.

Strešný plášť výťahovej šachty a technického zázemia má rovnakú skladbu ako strecha terasy s rozdielom v povrchovej vrstve, ktorá je v tomto prípade tvorená vymývaným riečnym štrkom.

Skladba strešného plášťa kupoly

- Hliníková krytina Prefa Prefalz, farba 46, patina zelená, povrch P1.10 na dvojitú stojatú drážku (hr. 0,7 mm)
- Asfaltový podkladový pás so samolepiacimi spojmi Bauder TOP UDS 1,5 (hr. 1,5 mm)
- Plnoplošné debnenie z dosák (hr. 25 mm)
- Odvetraná vzduchová medzera vytvorená kontralatou 60x70 mm (hr. 70 mm)
- Poistná difúzne otvorená fólia Dorken Delta Maxx
- Krokvy + TI z minerálnej vlny (hr. 120 mm)
- Parozábrana, SBS modifikovaný samolepiaci asfaltový pás Plaster Al (hr. 1,8 mm)
- Penetračný náter Icopal Siplast Primer
- Jestvujúca žb. konštrukcia kupoly

V úvodnej fáze realizácie strešného plášťa prebehla sanácia povrchu pôvodnej železobetónovej kupoly. V prvej fáze prebehlo mechanické vyčistenie povrchu od nečistôt, mechanické odstránenie starých klincov, skrutiek, kotiev, zároveň prebehlo brúsenie nerovnosti povrchu pôvodnej kupoly a v neposlednom rade sa povrch lokálne vyčistil postrekom od biologických nečistôt, prípadných machov a lišajníkov. Sanáciu povrchu kupoly sme ukončili vyplnením trhlín a zrovnaním väčších nerovností povrchu sanačnou maltou.

V ďalšej fáze realizácie strešného plášťa sa zhotovila vrstva parozábrany a zároveň poistnej hydroizolácie z dôvodu ochrany stavby pred dažďom, použitím SBS modifikovaného samolepiaceho asfaltového pásu Plaster Al na vrchnej strane s hliníkovou fóliou na vopred napenetrovaný podklad.

V ďalšej etape realizácie strešného plášťa sa zrealizoval krov strechy kupoly. Na základe projekčného návrhu sa začalo s montážou a osadením základných drevených rebier 100 x 100 mm. Spôsob kotvenia drevených rebier vychádzal z projekčného návrhu, kde boli rebrá kotvené do oceľových L-profilov 120x120x10 mm, šírky 100 mm, pomocou predpísaných kotviacich prostriedkov, doťahované na moment 35 kN. Pred začatím prác zrealizovali ťahové skúšky odolnosti pôvodného železobetónového povrchu. Skúšky sa zrealizovali vo všetkých výškových úrovniach kupoly a zo všetkých strán. Na základe týchto skúšok sme zistili, kde použiť aký typ rozperných kotiev.

Po zrealizovaní konštrukcie krovu, nasledovala montáž tepelnej izolácie – minerálnej vlny Isover Fassil hrúbky 120 mm do priestoru medzi drevenými rebrami. Zároveň sa kontinuálne zateplila aj plocha železobetónových rebier. Na túto činnosť nadviazala realizácia vrstvy difúzne otvorenej fólie Dorken Delta Maxx.

Ďalšou činnosťou súvisiacou s uzavretím strechy bola realizácia vrstvy vytvorená kontralatou 60x70 mm, ktorá vytvorila vzduchovú medzeru výšky 70 mm na odvetranie strešného plášťa. Celá plocha strechy sa uzavrela celoplošným záklopom z drevených dosiek. Ukončenie tejto etapy predstavuje realizácia poistnej hydroizolácie z asfaltového podkladového pásu so samolepiacimi spojmi Bauder TOP UDS 1,5.

Pred kompletizáciu strešného plášťa a pokrytím hliníkovou krytinou Prefa Prefalz, farba 46, patina zelená, povrch P1.10 na dvojitú stojatú drážku, sa namontovali strešné zachytávače z nerezovej ocele. Taktiež sa namontovala prípravná konštrukcia na kotvenie rebríka.

Nasledovala realizácia strešnej krytiny Prefa Prefalz. Postup práce prebehol v súlade so základnými normovými požiadavkami a konštrukčnými princípmi. Montáž zaťahovacích pásov, príponiek (pevné, posuvné), okapných plechov, záveterných líšt a samotných pásov falcovanej krytiny.

V záverečnej etape sa realizovala konštrukcia zaatikového žlabu v logickej náväznosti na realizáciu fasádneho plášťa. Kompletizácia strešného plášťa sa ukončila montážou snehových zachytávačov na základe projektu s doplnením snehových zábran na rímse. Taktiež sa zrealizovala montáž doplňujúcich sekurantov (verzia s nerezovým lanom na streche svetlíka), ktoré slúžia na bezproblémovú údržbu strešného plášťa. Súčasťou bola aj montáž strešného rebríka z pozinkovanej ocele. Najprv sa namontovali hlavne nosné konzoly na vopred pripravené kotviace body pod vrstvou strešnej krytiny. Na tieto konzoly sa potom postupne z jednotlivých dielcov poskladala konštrukcia rebríka a zábradlia.

Súvisiace články:

Hliník - materiál 21. storočia
Futuristický dizajn budovy technologického centra s použitím strešných šindľov Prefa
Spojenie dobrého jedla a mimoriadnej architektúry zaistí komplexný zážitok
V Českej republike pristálo ufo
Chameleón medzi fasádami
Individuálny dizajn pre vašu fasádu

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy Prefa Aluminiumprodukte
reklama

Nové

Ióny striebra na povrchu kľučky účinne bojujú s mikróbmi

Ióny striebra na povrchu kľučky účinne bojujú s mikróbmi

Zverejnené 28.10. Ruky sú v súčasnej pandemickej dobe považované za prostriedok prenosu nežiadúcich mikróbov. Neodporúča sa podanie ruky, na každom rohu sú vo verejnom priestore k dispozícii dezinfekčné gély. Nemožno však úplne zamedziť napríklad kontaktu s kľučkou,… ísť na článok

Konieczného archa – pozoruhodný dom priamo v horskom svahu

Konieczného archa – pozoruhodný dom priamo v horskom svahu

Zverejnené 30.10. Konieczného archa, nachádzajúca sa v obci Brenna neďaleko poľského mesta Tešín, bola pred niekoľkými rokmi vyhlásená najlepším domovom sveta. Kľúčovou inšpiráciou pre návrh domu s obrátenou strechou sa stala práve hornatá krajina južného Poľska. Do… ísť na článok

Chystáte sa stavať alebo rekonštruovať? Poradíme vám, aké moderné prvky do interiéru zvoliť

Chystáte sa stavať alebo rekonštruovať? Poradíme vám, aké moderné prvky do interiéru zvoliť

Zverejnené 29.10. Púšťate sa do stavby domu alebo do rekonštrukcie bytu? Rozmýšľate, akým štýlom zariadiť interiér? Inšpirujte sa tipmi na moderné prvky, ktoré mu bez námahy dodajú ten správny šmrnc. ísť na článok

reklama